ข้อมูลทั่วไป

Untitled Document

  1. สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ ปัจจุบันยังไม่มีอาคารเป็นของตนเอง เช่าอาคารเก่าของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งมีลักษณะอาคารเป็น 2 ชั้น   ตั้งอยู่ที่ ถนนอนามัย  เขตเทศบาลบ้านหมี่    อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี    รหัสไปรษณีย์ 15140  โทรศัพท์  0 3647 1520  โทรสาร 0 3647 1520   มี์กศน.ตำบล ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสาน และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับตำบล จำนวน  21  แห่ง  เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรม และได้แบ่งเขตบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ออกเป็น  3 เขต ดังนี้

1.  เขตบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตที่  1  ประกอบไปด้วย กศน.ตำบลบ้านชี   ตำบลบางขาม  ตำบลบางพึ่ง  ตำบลมหาสอน ตำบลสนามแจง ตำบลเชียงงา  ตำบลโพนทอง และเทศบาลบ้านหมี่  

2.  เขตบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตที่  2  ประกอบไปด้วย กศน.ตำบลพุคา   ตำบลหนองเต่า  ตำบลหนองทรายขาว  ตำบลบ้านกล้วย  ตำบลตำบลบ้านทราย  ตำบลดงพลับ และตำบลบางกระพี้ 

3.  เขตบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตที่  3  ประกอบไปด้วย กศน.ตำบลหินปัก   ตำบลดอนดึง  ตำบลชอนม่วง  ตำบลหนองกระเบียน  ตำบลตำบลหนองเมือง  ตำบลไผ่ใหญ่ และตำบลสายห้วยแก้ว 

2. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 

3. ประวัติความเป็นมา ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ในนามศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านหมี่ สังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อมีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 จึงได้เปลี่ยนเป็นสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 มีผลบังคับใช้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  2551  เมื่อวันที่  10  มีนาคม   พ.ศ. 2551 โดยเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. นายโกวิทย์   วันเพ็ญศรี             ตั้งแต่  1 ต.ค.2538 – 16 พ.ค.2548
2. นางสมศรี  สุคนธรังษี                 ตั้งแต่  17 พ.ค.2548 – 30 ก.ย.2550
3. นายธิติพนธ์   ระลอกแก้ว            ตั้งแต่  9 พ.ย.2550 – 8  พ.ย.  2553
4. นายจิราวุฒิ   เปล่งศรีรัตน์           ตั้งแต่  8  พ.ย.  2553 –  ปัจจุบัน


4. ข้อมูลชุมชน ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอบ้านหมี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือตามถนนสายคันคลองชลประทาน เป็นระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร เนื้อที่รวมทั้งอำเภอประมาณ  607.706  ตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์)
และอำเภอหนองม่วง
ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอท่าวุ้ง
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรง
ทิศตะวันตก       ติดตอกับอำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี(จังหวัด
สิงห์บุรี) และอำเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์)
4.2 ประชากร
- ชาย    39,993 คน
- หญิง   41,408 คน
รวมทั้งสิ้น    81,401 คน
4.3 ลักษณะการปกครอง
อำเภอบ้านหมี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 ตำบล 157 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 ตำบล
4.4 การคมนาคม อำเภอบ้านหมี่เดินทางได้โดย
1) ทางรถไฟ  ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
2) ทางรถยนต์ จากจังหวัดลพบุรี ถึง อำเภอบ้านหมี่ สายคันคลองชลประทานระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
3) จากจังหวัดลพบุรี ถึง อำเภอบ้านหมี่ สายคันคลองชลประทานระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
4) จากจังหวัดลพบุรี ถึง อำเภอบ้านหมี่ สายคันคลองชลประทานระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
4.5 การตั้งบ้านเรือน การตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอบ้านหมี่  เป็นลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเมืองและการตั้งถิ่นฐานในชนบท  การตั้งถิ่นฐานในเมืองได้แก่ เขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่  ส่วนการตั้งถิ่นฐานในชนบทเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มหมู่บ้าน จากลักษณะภูมิประเทศ และการทำการเกษตร
4.6 อาชีพหลัก การเกษตร ได้แก่ ทำนา ประมาณร้อยละ 80 โดยเฉพาะการทำนา
ที่อยู่ในเขตชลประทานประมาณ 151,185 ไร่ และนอกเขตชลประทานประมาณ 90,137 ไร่ ในปัจจุบันบางส่วนได้ปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่ทดแทนพื้นที่การทำนา 
4.7 อาชีพเสริม การทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และเจียรไนพลอย , ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่
สำคัญ เช่นผ้ามัดหมี่ , ปลาส้มฟัก , ปลาส้ม ,เป็นต้น 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.