----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแผนพัฒนาการศึกษาของ กศน.ลพบุรี

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ครามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และนางนฤมล อันตะริกานนท์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ กศน.ลพบุรี

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา กศน. ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๙ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กศน.ลพบุรี จัดโครงการด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๙๗ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และ นายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการในครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------