----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแผนพัฒนาการศึกษาของ กศน.ลพบุรี

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ครามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และนางนฤมล อันตะริกานนท์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ กศน.ลพบุรี

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา กศน. ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๙ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กศน.ลพบุรี จัดโครงการด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๙๗ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และ นายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการในครั้งนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is the latest news from us.

You can edit this description in the Content Category Manager.

This will show the most recent article. You can easily change it to show more if you wish.

โครงการแผนพัฒนาการศึกษาของ กศน.ลพบุรี

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ครามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และนางนฤมล อันตะริกานนท์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------