----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนี้

          1.จัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพบรรยากาศ การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของสถานศึกษาในสังกัด

 

          สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ซึ่งอยู่ในห้วงการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลกนั้น ทุกสถานศึกษาจึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้
          1.คัดกรองผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ/วัดไข้/ตรวจบัตรประจำตัว/ล้างมือด้วยเจลล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัยต่อต้านไวรัส COVID-19

          วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ให้กับจากผู้แทนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี(นายอัศวิน ภู่ทอง นักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานชำนาญการ และนางพะนอ บุญยเนตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัยต่อต้านไวรัส COVID-19

          วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ให้กับจากผู้แทนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี(นายอัศวิน ภู่ทอง นักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานชำนาญการ และนางพะนอ บุญยเนตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับที่จะมาศึกษางานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้