สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

 

งานการศึกษาต่อเนื่อง
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน คลิกที่นี่
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) คลิกที่นี่
การคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาขา เกษตรกรรม คลิกที่นี่

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผังการออกข้อสอบวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 ระดับ คลิกที่นี่
คู่มือการดำเนินงาน หลักสูตร51(ฉบับปรับปรุง2555) คลิกที่นี่
ขั้นตอนการจัดทำแผนการเรียนรู้ คลิกที่นี่
สื่อประกอบการอบรมโครงการการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดวิชาบังคับได้ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบคลิกที่นี่

วิชาเลือก
รายวิชาพลังงานทดแทนกับปัญหาโลกร้อน(พว03017) คลิกที่นี่
รายวิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย(สค33015) คลิกที่นี่
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ1(พว12010) คลิกที่นี่
2. การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ2(พว22002) คลิกที่นี่
3. การใช้พลังงานไฟฟ้าฯ3(พว32023) คลิกที่นี่
4. ทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา(ทร03011) คลิกที่นี่
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง(พต33007) คลิกที่นี่
6. ลพบุรีบ้านเรา(สค03135) คลิกที่นี่
7. หนังสือพกพาสำหรับทหารกองประจำการ ประกอบด้วย 8 รายวิชา คลิกที่นี่

งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
คู่มือการดำเนินงานจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

กลับสู่หน้าหลัก