เครื่องมือ/คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2563

เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือ คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือ หนังสือราชการ
เครื่องมือประเมินระดับประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน ปรับปรุง 2562 หนังสือแจ้งประเมินอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เครื่องมือประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เครื่องมือประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563