โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๙๗ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และ นายวรวิทย์ สุระโคตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กศน. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโครงการในครั้งนี้