โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา กศน.

ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๙ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ