โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ครามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และนางนฤมล อันตะริกานนท์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย