การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ซึ่งอยู่ในห้วงการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลกนั้น ทุกสถานศึกษาจึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้
1.คัดกรองผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ/วัดไข้/ตรวจบัตรประจำตัว/ล้างมือด้วยเจลล้างมือ
2.แจกหน้ากากผ้าให้กับคณะกรรมการคุมสอบ และนักศึกษาทุกคน
3.จัดนิทรรศการให้ความรู้ Covid19
4.จัดสอนการทำหน้ากากอนามัย ให้กับ นศ.และญาติ ระหว่างรอเข้าห้องสอบ