สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนี้

1.จัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกสำนักงาน

หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้กลับบ้าน และปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.จัดตั้งแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร

3.สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ทุกครั้ง