ร้อยใจ กศน.ลพบุรี ร่วมใจปลูกป่า

ร้อยใจ กศน.ลพบุรี ร่วมใจปลูกป่า

          ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๘ คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” จำนวน ๒๔,๘๑๐ ต้น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

          โดยวันนี้ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีพร้อมทั้งมอบต้นไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนคนละ ๒ ต้น และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ ๑๐ รวมทั้งส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงผลเสียของการที่ป่าไม้ถูกทำลายลงอีกด้วย