ห้อง onie one room ของชาว กศน.ลพบุรี

ห้อง onie one room ของชาว กศน.ลพบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.09 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ทำพิธีเปิดห้องลพบุรีเป็นหนึ่งเดียวกัน(onie one room) ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารคิดเป็นฝั่งทิศตะวันออกของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ โดยห้องดังกล่าวนี้ได้รับการออกแบบจาก นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นห้องอเนกประสงค์อำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร ห้องประชุม ห้องร้บรอง ห้องบริการอุปกรณ์สำนักงานให้กับสถานศึกษาในสังกัด ห้องต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีทุกคนได้ใช้ร่วมกันสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ “กศน.ลพบุรีเป็นหนึ่งเดียวกัน”