กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร

กศน.ลพบุรี 5 ส. เพื่อทัศนียภาพที่ดีขององค์กร

ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขอนามัย สร้างนิสัย) ณ พื้นที่ภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขอนามัยและสร้างบรรยากาศที่ดีแก่การทำงาน โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะและเศษใบไม้รอบบริเวณริมรั้วสำนักงาน พร้อมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคิดเป็นให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น