ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น

“ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น”

ภายหลังจากที่ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายภารกิจให้ครูประจำ กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อย่างถูกต้องและนำไปใช้ดูแลรักษาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ และช่วยบรรเทาความตึงเครียดของประชาชนตลอดเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่าครู กศน. ประจำตำบล ทั้ง 124 แห่ง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังและครอบคลุมทุกพื้นที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จึงได้พิจารณาและคัดเลือก ครู กศน. ดีเด่น ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่การทำงานให้กับครู กศน. ผลการคัดเลือกมีดังนี้
รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่
นายอนันต์ สรงภู่ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวนิลลดา บุญช่วย กศน.อำเภอลำสนธิ
นางกัลป์ยกร ชินวรวิวัฒน์กศน.อำเภอโคกเจริญ

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้เสียสละเวลาและทำประโยชน์ด้านการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ขอให้ทุกท่าน