IMAGE กิจกรรมลงนามถวายพระพรของ กศน.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10
เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการของ รมช.ศึกษาธิการ
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี รับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE โครงการรวมใจรักสามัคคี 5 ส. ของ กศน.ลพบุรี
  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบรมราชินี
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ 2
  กศน.ลพบุรี พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์... Read More...
IMAGE สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี
สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE ประชุมผู้บริหาร กศน.ลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
      ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE พิธีปิดตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ถุงปันสุขของ กศน.ลพบุรี “น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์)
## กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) ## Read More...
IMAGE ประชุม กศน.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
  ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการ กศน.จ.ลพบุรี
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE จิตอาสา 12 สิงหาของ กศน.ลพบุรี
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE โครงการปลูกไม้มีค่าของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส.ของ กศน.ลพบุรี
19 มิถุนายน 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน... Read More...
IMAGE คู่มือการเบิกการเงินของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี และกิจกรรมอาหารปันสุข
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50... Read More...

ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น

“ครู กศน.ลพบุรีที่ช่วยเหลือประชาชนดีเด่น”

ภายหลังจากที่ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายภารกิจให้ครูประจำ กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ อย่างถูกต้องและนำไปใช้ดูแลรักษาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ และช่วยบรรเทาความตึงเครียดของประชาชนตลอดเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่าครู กศน. ประจำตำบล ทั้ง 124 แห่ง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังและครอบคลุมทุกพื้นที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จึงได้พิจารณาและคัดเลือก ครู กศน. ดีเด่น ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประจำเดือน เมษายน 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่การทำงานให้กับครู กศน. ผลการคัดเลือกมีดังนี้
รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่
นายอนันต์ สรงภู่ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่
นางสาวนิลลดา บุญช่วย กศน.อำเภอลำสนธิ
นางกัลป์ยกร ชินวรวิวัฒน์กศน.อำเภอโคกเจริญ

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัลเพื่อแสดงว่าเป็นผู้เสียสละเวลาและทำประโยชน์ด้านการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ขอให้ทุกท่าน