สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี

สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี

19 พฤษภาคม 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน เพื่อช่วยกันจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาอย่างมีคุณภาพครบถ้วนทุกวิชา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น