IMAGE กิจกรรมลงนามถวายพระพรของ กศน.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10
เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการของ รมช.ศึกษาธิการ
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี รับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE โครงการรวมใจรักสามัคคี 5 ส. ของ กศน.ลพบุรี
  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบรมราชินี
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ 2
  กศน.ลพบุรี พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์... Read More...
IMAGE สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี
สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE ประชุมผู้บริหาร กศน.ลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
      ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE พิธีปิดตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ถุงปันสุขของ กศน.ลพบุรี “น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์)
## กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) ## Read More...
IMAGE ประชุม กศน.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
  ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการ กศน.จ.ลพบุรี
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE จิตอาสา 12 สิงหาของ กศน.ลพบุรี
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE โครงการปลูกไม้มีค่าของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส.ของ กศน.ลพบุรี
19 มิถุนายน 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน... Read More...
IMAGE คู่มือการเบิกการเงินของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี และกิจกรรมอาหารปันสุข
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50... Read More...

การบริหารจัดการขยะของสถานศึกษา กศน.ลพบุรี

19 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการลดขยะ

รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารภายในที่ทำงาน ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน 50 คน
ทั้งนี้ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งแจกถุงผ้าให้กับบุคลากรทุกคนในสังกัดสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการสร้างขยะในที่ทำงานตามแนวคิด 3R (Reduce คือ การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ)
โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอังศนา สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี ผอ.วิมล เล็กสูงเนิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง และนายจิตธนงค์ แสงอิ่ม ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาและการทำปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานแปลงสาธิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้งจัดทำแผนการขยายผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะของสถานศึกษาในรูปแบบภาพรวมกลุ่มโซนอีกด้วย