โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องวัดและประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตร กศน.2551

ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และให้แนวทางการปฏิบัติงาน
การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้บริหาร กศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ครู กศน.และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่อไป