IMAGE กิจกรรมลงนามถวายพระพรของ กศน.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 10
เวลา 07.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เข้ารับการตรวจราชการของ รมช.ศึกษาธิการ
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี รับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE โครงการรวมใจรักสามัคคี 5 ส. ของ กศน.ลพบุรี
  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบรมราชินี
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ... Read More...
IMAGE พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ 2
  กศน.ลพบุรี พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์... Read More...
IMAGE สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี
สื่อออนไลน์ของ กศน.ลพบุรี Read More...
IMAGE ประชุมผู้บริหาร กศน.ลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
      ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE พิธีปิดตู้ปันสุข กศน.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE ถุงปันสุขของ กศน.ลพบุรี “น้ำใจในยามยาก ความเอื้อเฟื้อในยามวิกฤต”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์)
## กศน.ลพบุรี สอบข้อเขียนพนักงานราชการ(บรรณารักษ์) ## Read More...
IMAGE ประชุม กศน.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓
  ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงาน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการ กศน.จ.ลพบุรี
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE จิตอาสา 12 สิงหาของ กศน.ลพบุรี
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE โครงการปลูกไม้มีค่าของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงาน... Read More...
IMAGE เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส.ของ กศน.ลพบุรี
19 มิถุนายน 2563 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน... Read More...
IMAGE คู่มือการเบิกการเงินของ กศน.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2563
          สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี... Read More...
IMAGE กศน.ลพบุรี และกิจกรรมอาหารปันสุข
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเธียร เธียรถาวร... Read More...
IMAGE สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50... Read More...

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีเดิมชื่อหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 4 เปิดดำเนินการที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาตั้งที่จังหวัดสระบุรี และเคลื่อนที่มาดำเนินการที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2515 สถานที่ทำการบริเวณโรงเรียนช่างไม้ (ปัจจุบันเป็นสวนราชานุสรณ์)

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งที่โรงเรียนลพบุรีวิทยามูลนิธิ เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โดยประกาศจัดตั้งเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2524 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 ชื่อ “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

         สภาพทั่วไปของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรหัสไปรษณีย์ 15000 มีอาณาบริเวณ ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับบริเวณศูนย์สงครามพิเศษ

         ทิศใต้ ติดต่อกับบริเวณวัดคลองสายบัว

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 11 สถานศึกษา ดังนี้

         1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี

             - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี

             - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 26 แห่ง

         2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 13 แห่ง

         3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาล

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 18 แห่ง

         4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 10 แห่ง

         5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง

         6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 21 แห่ง

         7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม

             - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพัฒนานิคม

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 9 แห่ง

         8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง

         9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกเจริญ

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกเจริญ

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 5 แห่ง

         10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำสนธิ

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิ

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง

         11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง