ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีเดิมชื่อหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 4 เปิดดำเนินการที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาตั้งที่จังหวัดสระบุรี และเคลื่อนที่มาดำเนินการที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2515 สถานที่ทำการบริเวณโรงเรียนช่างไม้ (ปัจจุบันเป็นสวนราชานุสรณ์)

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งที่โรงเรียนลพบุรีวิทยามูลนิธิ เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โดยประกาศจัดตั้งเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2524 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 ชื่อ “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551

         สภาพทั่วไปของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี เลขที่ 284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรหัสไปรษณีย์ 15000 มีอาณาบริเวณ ดังนี้

         ทิศเหนือ ติดต่อกับบริเวณศูนย์สงครามพิเศษ

         ทิศใต้ ติดต่อกับบริเวณวัดคลองสายบัว

         ทิศตะวันออก ติดต่อกับสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

         ทิศตะวันตก ติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน 11 สถานศึกษา ดังนี้

         1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี

             - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี

             - ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 26 แห่ง

         2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 13 แห่ง

         3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบาดาล

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 18 แห่ง

         4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 10 แห่ง

         5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลวง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง

         6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 21 แห่ง

         7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคม

             - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพัฒนานิคม

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 9 แห่ง

         8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระโบสถ์

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง

         9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกเจริญ

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกเจริญ

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 5 แห่ง

         10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำสนธิ

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำสนธิ

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง

         11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

             - ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง

             - ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 6 แห่ง