สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี
"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส เปลี่ยนเป็นคำอวยพร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ประวัติความเป็นมา

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า “หน่วยฝึกฝน อาชีพเคลื่อนที่ 4” สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มต้นจัดตั้งในปี พ.ศ.2513 อยู่ที่ จังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ในการสอนอาชีพให้กับประชาชนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
     ต่อมาในปี พ.ศ.2515 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนช่างไม้ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (บริเวณสวนราชานุสรณ์ในปัจจุบัน) และ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 4” สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนลพบุรีวิทยามูลนิธิ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี (บริเวณที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัด ลพบุรี”
     โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2524 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชน ได้แก่ การสอนประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียนให้อ่านออกเขียนได้ การสอนหลักสูตรการศึกษาสายสามัญ การสอนวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ห้องสมุดประชาชนและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ
     หลังจากนั้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี” หรือ “สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี” เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้