กศน.ลพบุรี จัดทำข้อสอบวิชาเลือก

     

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและตรวจคุณภาพต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ คน เพื่อร่วมกันจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนำไปใช้ประเมินผลผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ