ประชุมบุคลากร กศน.ลพบุรี 2/2564

 

     วันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน และมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เช่น การวัดผลประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นต้น