กศน.ลพบุรี เตรียมความพร้อมสอบ N Net

     เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
วันนี้(วันที่ 5 มีนาคม 2564) สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับบุคลากรในสังกัดที่ จำนวน 42 คน นำไปใช้ดำเนินการจัดสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามขั้นตอน ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาของนักศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธี