การประชุม กศน.ลพบุรี สัญจร ครั้งที่ 3 / 2564

     ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 3/2564 ณ กศน.อำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาได้แจ้งข้อสั่งการของสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการทำงานให้เป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมี นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้
-การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-การยืมเงินโครงการค่าพัสดุ
-ปฏิทินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
-การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
-การขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
นอกจากนี้ได้นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีไปศึกษาดูงานที่ชุมชนต้นแบบที่ทำงานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อีกด้วย