กศน.ลพบุรี จัดโครงการจัดแผนปฏิบัติการ 2564

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ตรงต่อความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถทำไปสู่การปฏิบัติและสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีเปิด