หลักสูตรดิจิทัล กศน.ลพบุรี รุ่นที่ 2

     ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ รุ่นที่ 2 ณ ห้องกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ให้กับข้าราชการและครู กศน.ประจำตำบลในสังกัด จำนวน 69 คน เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำไปอบรมให้กับประชาชนสำหรับสร้างโอกาสในการมีงานทำ พัฒนาอาชีพ รวมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชัย ครามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีเปิด