กศน.ลพบุรี อบรมการจัดทำวีดีทัศน์ รุ่นที่ ๑

     นายเธียร  เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก  สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  โดยมีผู้บริหารและครูประจำ กศน.ตำบลในสังกัด เข้าร่วมจำนวน ๗๕ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนบทวีดีทัศน์ จนสามารถดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับนำไปใช้เผยแพร่ชุมชนต้นแบบให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนได้เป็นอย่างดี