กศน.ลพบุรี อบรมการจัดทำวีดีทัศน์ รุ่นที่ ๒

     ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีครูประจำ กศน.ตำบลในสังกัด เข้าร่วมจำนวน ๗๑ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนบทวีดีทัศน์ จนสามารถดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์สำหรับนำไปใช้เผยแพร่ชุมชนต้นแบบประจำตำบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน