ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.ลพบุรี 2/2564

     วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 / 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การดำเนินการองค์กรนักศึกษา กศน. ลพบุรีในด้านการบริหารองค์กร และการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสร้างแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 38 คน

ภายหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นองค์กรนักศึกษาได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ของนางวาสนา ดอกไม้ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสำรวจพื้นที่ที่อยู่อาศัยและวางแผนการพัฒนาให้กับนักศึกษาในสังกัดที่ได้รับความเดือนร้อนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ขององค์กรนักศึกษาด้วย