กศน.ลพบุรี ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ

     ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการและข้อหารืออื่น ๆ พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๔ คน ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของพนักงานจ้างเหมาบริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อปฎิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาการทำสัญญาจ้างอีกด้วย