กิจกรรมวันรักการอ่านของ กศน.ลพบุรี

     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัดประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองลพบุรี กศน.อำเภอพัฒนานิคม กศน.อำเภอโคกสำโรง ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันที่ ๒  เมษายนของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันรักการอ่านเพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย