กศน.ลพบุรี พัฒนาคุณภาพครูสู่การสอนออนไลน์

     

     ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการอบรมครู กศน. ด้านเทคนิคการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเทคโนโลยีออนไลน์(google classroom , line , zoom meeting)แก่ครู กศน.ตำบล และ ครู ศรช. ในสังกัด จำนวน 62 คน จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย นายวันชัย ครามสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ