CSS Horizontal Dropdown Navigation

รายงาน การสั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2557
กศน.อำเภอโคกสำโรง
=ประถม =ม.ต้น =ม.ปลาย =สั่งได้ทุกระดับ
ลำดับ
รหัสวิชา
วิชา
สนามสอบ
รวม
โคกสำโรงวิทยา
บ้านวังเพลิง
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
1. ทช02001    5 260 26 291
2. ทช02002    24 65 28 117
3. ทช02004    5 26 30 61
4. ทร02006    5 30 88 123
5. ทร02011    4 28 34 66
6. ทร02015    6 60 20 86
7. ทร02016    14 63 538 615
8. ทร02017    30 495 525
9. ทร02019    30 26 56
10. ทร03011    76 28 104
11. พค03002    34 34
12. พท03010    32 32
13. พว02001    29 29
14. พว02016    120 120
15. พว03017    26 26
16. สค02002    25 25
17. สค02015    32 32
18. อช02007   
19. อช02017   
20. พต12001   
21. พต22002   
22. พท22002   
23. พท22003   
24. พท22006   
25. พต32005   
26. พท32006   
27. พท32009   
28. พท32011   
29. พท32012   
30. พท32014   
31. พว32017   
32. สค32008   
33. สค32011   
[สั่งข้อสอบต่อ][แก้ไขรายการสั่ง]