CSS Horizontal Dropdown Navigation

รายงาน การสั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่
กศน.อำเภอโคกสำโรง
=ประถม =ม.ต้น =ม.ปลาย =สั่งได้ทุกระดับ
ลำดับ
รหัสวิชา
วิชา
สนามสอบ
รวม
โคกสำโรงวิทยา
บ้านวังเพลิง
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
[สั่งข้อสอบต่อ][แก้ไขรายการสั่ง]