CSS Horizontal Dropdown Navigationรายงาน การสั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2557
กศน.อำเภอโคกสำโรง
=ประถม =ม.ต้น =ม.ปลาย =สั่งได้ทุกระดับ
ลำดับ
รหัสวิชา
วิชา
สนามสอบ
รวม
โคกสำโรงวิทยา
บ้านวังเพลิง
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
1. ทช02001   บัญชีชาวบ้าน 7 0 0 7
2. ทช02002   วิสาหกิจชุมชน 0 0 110 110
3. ทช02004   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 110 110
4. ทร02006   โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4 25 479 508
5. ทร02011   ทักษะการพูด 1 0 0 1
6. ทร02015   แฟ้มสะสมงาน 0 10 15 25
7. ทร02016   การสร้างวินัยตนเอง 0 0 15 15
8. ทร02017   อินเทอร์เน็ตกับโลกไร้พรมแดน 0 16 320 336
9. ทร02019   เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 0 80 20 100
10. ทร03011   ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา 0 0 25 25
11. พค03002   อัตราส่วนร้อยละและบัญชีในชีวิตประจำวัน 0 15 0 15
12. พท03010   เรียนรู้ภาษาไทยได้ประโยชน์ 20 0 15 35
13. พว02001   อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 0 0 15 15
14. พว02016   เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง 0 5 5 10
15. พว03017   พลังงานทดแทนกับปัญหาโลกร้อน 0 10 15 25
16. สค02002   ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 4 10 500 514
17. สค02015   อาเซียนศึกษา 0 290 20 310
18. อช02007   หลักการเกษตรอินทรีย์ 0 0 480 480
19. อช02017   กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 0 0 15 15
20. พต12001   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 0 0 0 0
21. พต22002   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 20 0 20
22. พท22002   พูดดีมีมิตรมาก 0 5 0 5
23. พท22003   บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 0 47 0 47
24. พท22006   การเขียนจดหมายสมัครงาน 0 5 0 5
25. พต32005   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 0 0 20 20
26. พท32006   การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 7 7
27. พท32009   การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 0 0 120 120
28. พท32011   ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 0 0 5 5
29. พท32012   สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 0 0 5 5
30. พท32014   การเขียนจดหมายสมัครงาน 0 0 5 5
31. พว32017   ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 0 0 5 5
32. สค32008   เศรษฐศาสตร์เกษตร 0 0 25 25
33. สค32011   ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข 0 0 505 505
[สั่งข้อสอบต่อ][แก้ไขรายการสั่ง]