CSS Horizontal Dropdown Navigationรายงาน การสั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2556
กศน.อำเภอโคกสำโรง
=ประถม =ม.ต้น =ม.ปลาย =สั่งได้ทุกระดับ
ลำดับ
รหัสวิชา
วิชา
สนามสอบ
รวม
โคกสำโรงวิทยา
บ้านวังเพลิง
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
1. ทช02001   บัญชีชาวบ้าน 5 0 0 5 0 0 10
2. ทช02002   วิสาหกิจชุมชน 0 0 10 0 0 5 15
3. ทช02004   การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 10 0 0 5 15
4. ทร02006   โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 5 80 100 2 65 45 297
5. ทร02011   ทักษะการพูด 10 0 0 10 0 0 20
6. ทร02015   แฟ้มสะสมงาน 0 15 70 0 10 30 125
7. ทร02016   การสร้างวินัยตนเอง 0 0 115 0 0 45 160
8. ทร02017   อินเทอร์เน็ตกับโลกไร้พรมแดน 0 10 13 0 5 5 33
9. ทร02019   เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 10 65 115 10 35 45 280
10. ทร03011   ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา 0 0 320 0 0 150 470
11. พค03002   อัตราส่วนร้อยละและบัญชีในชีวิตประจำวัน 0 15 0 0 10 0 25
12. พท03010   เรียนรู้ภาษาไทยได้ประโยชน์ 5 0 20 3 0 5 33
13. พว02001   อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า 0 0 10 0 0 5 15
14. พว02016   เคมีกับเศรษฐกิจพอเพียง 0 15 10 0 5 5 35
15. พว03017   พลังงานทดแทนกับปัญหาโลกร้อน 5 10 10 5 6 5 41
16. สค02002   ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 4 10 20 4 4 5 47
17. สค02015   อาเซียนศึกษา 0 10 150 0 4 70 234
18. อช02007   หลักการเกษตรอินทรีย์ 0 0 10 0 0 5 15
19. อช02017   กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 0 0 10 0 0 5 15
20. พต12001   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 10 0 0 10 0 0 20
21. พต22002   ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0 160 0 0 110 0 270
22. พท22002   พูดดีมีมิตรมาก 0 10 0 0 6 0 16
23. พท22003   บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 0 14 0 0 6 0 20
24. พท22006   การเขียนจดหมายสมัครงาน 0 10 0 0 5 0 15
25. พต32005   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 0 0 240 0 0 115 355
26. พท32006   การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 10 0 0 5 15
27. พท32009   การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 0 0 50 0 0 25 75
28. พท32011   ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 0 0 10 0 0 5 15
29. พท32012   สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 0 0 5 0 0 2 7
30. พท32014   การเขียนจดหมายสมัครงาน 0 0 5 0 0 2 7
31. พว32017   ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 0 0 10 0 0 2 12
32. สค32008   เศรษฐศาสตร์เกษตร 0 0 180 0 0 75 255
33. สค32011   ธรรมาภิบาลสร้างสังคมสงบสุข 0 0 10 0 0 5 15
[สั่งข้อสอบต่อ][แก้ไขรายการสั่ง]