ระดับประถมศึกษา

 สารและคุณสมบัติของสาร โครงงานน่ารู้ วงจรชีวิตพืชและสัตว์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สัตว์โลกน่ารู้ เรื่องที่ 1 ธรรมชาติและ ความสาคัญของ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เรื่องที่ 3 การเลือกใช้ เทคโนโลยี และ อุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 โครงงาน วิทยาศาสตร์ เรื่องที่ 1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร และมีลักษณะ อย่างไร เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่จาเป็นต่อ ดารงชีวิตของพืช และสัตว์ เรื่องที่ 3 การขยายพันธุ์พืช และสัตว์ เรื่องที่ 4 การจาแนกพืชใน ท้องถิ่น เรื่องที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ ของพืชและสัตว์ที่ เหมาะกับการ ดารงชีวิต เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่ อาหาร เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นกับการ ดารงชีวิตของ สิ่งมีชีวิต ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อม สายใยแห่งชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การกาเนิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เรื่องที่ 1 สารคืออะไร เรื่องที่ 1 การแยกสารมี ความสาคัญอย่างไร ทาไมจึงต้องมีการ แยกสาร เรื่องที่ 1 สารเข้าสู่ร่างกายได้ อย่างไร เรื่องที่ 1 ความหมายของแรง และประเภทของแรง เรื่องที่ 1 ความหมายของ พลังงานไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างดวง อาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ เรื่องที่ 1 การต่อวงจรไฟฟ้า ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิตพืชและสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การกำเนิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผลกระทบและการพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ การแยกสาร สารในชีวิตประจำวัน คำอธิบายรายวิชา แรงและการเคลื่อนที่ของแรง พลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน ชีวิตของสัตว์โลก เซลล์พืช สิ่งมีชีวิต วงจรชีวิตพืชและสัตว์ ปัจจัยในการเจริญเติบโต คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิขา ระบบสุริยะ เชลลพืช ห่วงโซ่าอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ การทดลองรากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรบ้าง วีดิทัศน์การสอน การตรวจสอบน้ำตาลในพืช น้ำเดินได้ ผสมสีได้ การขยายพันธุ์พืชแบ่งออกเป็น 2 แบบ เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ นิทานเรื่องของเล่นของใช้ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.3 สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สารเคมีในชีวิตประจำวัน สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ อาชีพช่างไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ระบบนิเวศ คืออะไร นิทานเรื่องของเล่นของใช้ การจำแนกสาร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเจริญเติบโตของวัยรุ่น
การเขียนเรียงความ - ภาษาไทย ป.6  การแจกลูกคำ  การแจกลูกสะกดคำ  การแจกลูกสะกดคำ  การใช้พจนานุกรม ประถมศึกษา  การใช้สระ  การแต่งประโยคคำ  การทดลองวิทยาศาสตร์เจ๋งๆ-crazy science  การผสมคำ การฝึกอ่านภาษาไทย  การพูด การพูด การฟัง การเรียนภาษาไทย ป.1 การสอนภาษาไทยของกศน. การสะกดคำ การสื่อสารที่ดี การออกเสียงควบกล้ำ การอ่าน การอ่่าน การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระ อา เรียนรู้เรื่อง สระ อา พร้อมคำตัว อย่าง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คำคล้องจอง คำบุพบท - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 คำเป็น คำตาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 คำศัพท์ คำอธิบาย คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา,วัตถุประสงค์ ตัวสะกด ติวโอเน็ต (ONET) ป. 6 ภาษาไทย part 1 ถ้อยคำ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 ทักษะการฟัง ทักษะด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน) พยัญชนะไทย ทักษะภาษาด้าน การฟัง การพูด การอ่าน สระไทย บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักการความสำคัญของการฟังและการดู ประถม บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟัง ดู เพื่อจับใจความสำคัญ ประถม บทที่ 1 เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ ประถม2 บทที่ 1 เรื่องที่ 2 หลักการฟังและการดูเพื่อจับใจความสำคัญ บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การดู เพื่อจับใจความสำคัญ ประถม บทที่ 1 เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟังและการดู บทที่ 2 บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การพูดและความสำคัญของการพูด บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเตรียมการพูด ประถม บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่าง ประถม บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ ประถมศึกษา บทที่ 2 เรื่องที่ 4 มารยาทในการพูดประถมศึกษา บทที่ 3 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง ประถม บทที่ 3 เรื่องที่ 1หลักการความสำคัญ การอ่านประถมศึกษา บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยแก้ว ประถมศึกษา บทที่ 3 เรื่องที่ 4 การอ่าน เรื่องมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ประถม บทที่ 3 เรื่องที่ 4 มารยาทในการอ่าน ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 1 การประสมคำ ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและความสําคัญของการเขียน บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนสื่อสาร ภาษาไทย ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การประสมคำประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การเขียนสะกดคํา ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนคําคล้องจอง ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 5 การเขียนในรูปประโยค ประถมศึกษา บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนตามรูปแบบ ภาษาไทย ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการค้นคว้าและอ้างอิงความรู้ ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน ประถม บทที่ 4 เรื่องที่ 7 การเขียนเรียงความ ย่อความ ประถมศึกษา บทที่ 4 เรื่องที่ 8 การเขียนรายงานค้นคว้าอ้างอิง ประถม บทที่ 5 เรื่องที่ 1 เสียง รูปอักษรไทย และไตรยางค์ บทที่ 5 เรื่องที่ 1 เสียงรูป อักษรไทยและไตรยางค์ ประถม บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ความหมายและหน้าที่ของคํา กลุ่มคํา และประโยค บทที่ 5 เรื่องที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อ บทที่ 5 เรื่องที่ 4 หลักการใช้พจนานุกรม คําราชาศัพท์ และคําสุภาพ บทที่ 5 เรืองที่ 5 สํานวนภาษา บทที่ 5 เรื่องที่ 5 สำนวนภาษา ประถม บทที่ 6 เรื่องที่ 2 ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมที่น่าศึกษา ประถม บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย ประถม บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ ประถม บทที่ 7 เรื่องที่ 3 เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย ฝึกท่อง ก.ไก่ พยัญชนะไทย เพงสระอา เพลงประกอบการเรียนการสอน เพลงอักษรสูง กลาง ต่ำ - สื่อการเรียนการสอน ภาษา - พยัญชนะ 2 ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ประถม ครอบครัวตัวสะกด ภาษาไทย ประถม นิทานเพลงสู่การอ่านเขียน ภาษาไทย ประถม นิทานสระ ภาษาไทย ประถม สอนซ้ำย้ำทวนเรื่องสระอา ภาษาไทยประถม ยี่สิบม้วนเราควรจำ รู้และเข้าใจหลักภาษาไทย ศึกสายเลือด ไมยราพ ทศกัณฑ์ พระราม พระลักษณ์ ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 สอนซ้ำย้ำทวนสระอา สำนวน - ภาษาไทย ป.6 สำนวนไทย สื่อการสอนภาษาไทย หลักการเขียน หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การเขียน การเขียน บทที่ 3 เรื่องที่ 4 มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ประถม(แก้ไข) สระไทยพาเพลิน หลักพื้นฐานการอ่านภาษาไทย หลักภาษา - พยัญชนะ 1
คลิปการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พต11001 กศน.อ.เมืองบุรีรัมย์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กีฬา เป็นการสอนออกเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านคำศัพย์พื้นฐาน ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน Adjectives 100 คำที่ใช้บ่อยที่สุด ภาษาอังกฤษง่ายๆ ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การทักทาย รวมเพลงฝึกภาษาอังกฤษ นิทานสอนอังกฤษ-ลูกหมูสามตัว Pets (สัตว์เลี้ยง) - ภาษาอังกฤษ My Hobby - ภาษาอังกฤษ คำศัพท์สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว ที่อยู่ในรูปพหุพจน์ชิ้นเดียวและพหุพจน์ 2 ชิ้นขึ้นไป ประถมศึกษา สื่อการสอนภาษาอังกฤษประถม กศน. พต11001

การทำป๊อปอัพดอกไม้ ซินเดอเรลล่า - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales ตอนที่ 9 เห็นต่างแต่ไม่แตกแยก - การ์ตูน นิทาน ทักษะชีวิต ป 4 - ป 6 นิทานอีสปหรรษา เรื่องเล่าเจ้าไก่ ราพันเซล - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales ละครบาร์บี้ รวมตอน เจ้าหญิงพจมานกับแม่เลี้ยงใจร้าย และ เอลซ่าอันนาเปิดร้านกาแฟ Barbie Story หนังสือเเบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือไทย กศน.ยะรัง หนูน้อยที่เคยเป็นเจ้าหญิง - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องข้าวหลามนกออก หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องวิถีชีวิตลุ่มน้ำลำพระเพลิง หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องหมี่ตะคุ อลิซท่องแดนมหัศจรรย์ - นิทานก่อนนอน - นิทานสำหรับเด็ก - ภาพเคลื่อนไหว - การ์ตูน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความ การเรียนรู้ สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย การวิเคราะห์นิทานและเรื่องสั้น การสะกดคำ 2 พยางค์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.1 การอ่าน การอ่านทำนองเสนาะ นิราศภูเขาทอง การอ่านทำนองเสนาะเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน การอ่านเอาเรื่อง คำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ 1 เจาะลึกเนื้อหาข้อสอบ O-NET ชนิดของประโยค ชนิดของประโยค ชนิดประโยค บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การฟัง การดู เรื่องหลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ระดับม.ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต?นของการฟ?งและการดู ม.ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้น การฟังและการดู ม ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้น การฟังและการดู ม ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟังการดูเพื่อสรุปความ ม ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ม ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ ม ต้น บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ภาษาไทยมารยาทในการฟังและการดู ม ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 1 พูดสรุปจับประเด้น ม.ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด ม.ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 1 สรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่พูด ม.ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสต่าง ๆ ม.ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสต่าง ๆ ม.ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสต่าง ๆ ม.ต้น บทที่ 2 เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูดม ต้น บทที่ 3 เรื่อง 2 การอ่านออกเสียง ม ต้น บทที่ 3 เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 1 การอ?านในใจ ม.ต้น บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การอ่าน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.ต้น บทที่ 3 เรื่องที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและการใช้ภาษาเขียนระดับม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนความคิด ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนความคิด ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนภาพความคิด บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การแต่งร้อยกรอง ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนและการสื่อสาร ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนและการสื่อสารการเขียนจดหมายกิจธุระ ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนและการสื่อสารการเขียนจดหมายราชการ ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 4 การเขียนและสื่อสาร บทที่ 4 เรื่องที่ 5 การเขียนรายงานค?นคว?าและอ?างอิงความรู้ระดับม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การกรอกแบบรายงาน บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การกรอกแบบรายงาน ม ต้น บทที่ 4 เรื่องที่ 7 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน ม ต้น บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมายของพยางค์ คำ วลี และประโยค ระดับม ต้น บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ชนิดประโยค ม.ต้น บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คำราชาศัพท์ ม ต้น บทที่ 5 เรื่องที่ 5 ภาษาพูดและภาษาเขียน ม ต้น บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยระดับม ต้น บทที่ 6 เรื่องที่ 1 ความหมายวรรณคดีและวรรณกรรม ม.ต้น บทที่ 6 เรื่องที่ 2 วรรณกรรมป?จจุบัน บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วรรณกรรมท้องถิ่น ม ต้น บทที่ 6 เรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม บทที่ 7 เรื่องที่ 1 อาชีพที่ใช้ทักษะการพูดเป?นช?องทางการประกอบอาชีพ บทที่ 7 เรื่องที่ 2 อาชีพที่ใช้ทักษะการเขียนเป?นช?องทางการประกอบอาชีพ บทที่ 7 เรื่องที่ 2 อาชีพที่ใชทักษะการเขียนเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ บทที่ 7 เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ม.ต้น ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย : คำราชาศัพท์ 1 ภาษาไทย ป.5 คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 รู้จักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ภาษาไทย ม.ต้น การสร้างคำสมาส ภาษาไทย ม.ต้น คำสุภาพ ภาษาไทย ม.ต้น วรรณคดี กาพย์ห่อโคลง ภาษาไทยวันละคำ มารยาทในการฟังที่ดี เรียงความ เรื่องที่ 4 มารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ม.ต้น เรื่องที่ 5 เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก วรรณคดี วรรณคดี กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง วิชาภาษาไทย ม.ต้น กลอนดอกสร้อย โวหารเปรียบเทียบ สรุปภาษาไทย ครูลิลลี่ แบรนด์ 2013 สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : คำราชาศัพท์ 1 สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : ชนิดของประโยค สำนวนสุภาษิตไทย สื่อเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการแยกคำบาลี-สันสกฤต สุภาษิต หลักการพูด อ่าน และเขียน หลักภาษา - พยัญชนะ หลักภาษา - พยัญชนะ 2 แหล่งเรียนรู้สาระภาษาไทย ม. 1 เรื่อง คำสันธาน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูด
Adjectives 100 คำที่ใช้บ่อยที่สุด Subjunctive การใช้ประโยคปฏิเสธ การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ การแนะนำตนเอง การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวเอง การพูดโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ การพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษคล่องด้วยตนเอง #1คุณเป็นคนที่ไหน Where are you from? ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ ฝึกภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ได้ที่บ้าน ชุด ปูพื้นฐานสำหรับมือใหม่ English for beginners EP.1 ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์ติดต่องานเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ม.2 Subjunctive ตอนที่ 2 ครูอดิศักดิ์ กิจติวรวิทย์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน สนทนาอย่างง่าย อังกฤษ
กระบวนการ กระบวนการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มดาวจักรราศี การใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า การทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ การแบ่งชั้นบรรยากาศ การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (SC201002) การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การวางแผนทำโครงงาน การอนุรักษ์พลังงาน คลิปการสอนเรื่องสถานะของสาร ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ความสำคัญและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างในการลำเลียงอาหารของพืช โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของสัตว์ โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์พืช ชั้นบรรยากาศ เซลล์ ดาวเหนือและประโยชน์ของดวงดาว โดมิโน่หรรษากับอาหารหลัก 5 หมู่ ติวสอบ O-Net ม.3 ปี 60 วิทยาศาสตร์ Part 1(การจำแนกสาร) By Krupm ทดลองควันในฟองสบู่ ทะเล เทคโนโลยีอวกาศ ธาตุและสารประกอบ น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื้อหาวิชา แนวทางการนำผลจากโครงงานไปใช้ประโยชน์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ และอนุรักษ์ พลังงาน พลังงาน เซลล์ เมฆชนิดต่างๆ พลังงานทดแทนและการนำไปใช้ พันธุศาสตร์ สอนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูเขา โมเมนต์ของแรงและคาน ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ ม.ต้น ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ ระบบสุริยะ รายละเอียด เรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช แรง แรงและการเคลื่อนที่ ม 3 แรงเสียดทาน คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมยางรถแข่งบางประเภทมีดอก บางประเภทไม่มีดอก ลม ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม โลก วัฏจักรของน้ำและคาร์บอน วิทย์ฯ มัธยม พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสาร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง สถานะของสาร ศัพท์ควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ “อาชีพช่างไฟฟ้า” สมบัติของแสงและการนำไปใช้ประโยชน์ สอนศาสตร์ : ม.ต้น : วิทยาศาสตร์ : การคำนวณพลังงานการเปลี่ยนสถานะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สายน้ำ สายใยอาหารและห่วงโซ่อาหาร สารละลาย สารละลาย สารและการจำแนกสาร สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต สำรวจระบบสุริยะ แสง หมอก อาชีพช่างไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
1 ไร่ 1 แสน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การปลูกผักสวนครัว เกษตรผสมผสาน เดินตามรอยพ่อ-เศรษฐกิจพอเพียง ประวัติความเป็นมาขอองเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักเลื้ยงปลาอย่างพอเพียง ปลูกผักอย่างพอเพียง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อรู้จักนำไปใช้ในบ้าน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเป้ด เลื้ยงไก่พันธุ์ไข่เลื้ยงปลา วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การทำป๊อปอัพดอกไม้ ซินเดอเรลล่า - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales ตอนที่ 9 เห็นต่างแต่ไม่แตกแยก - การ์ตูน นิทาน ทักษะชีวิต ป 4 - ป 6 นิทานอีสปหรรษา เรื่องเล่าเจ้าไก่ ราพันเซล - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales ละครบาร์บี้ รวมตอน เจ้าหญิงพจมานกับแม่เลี้ยงใจร้าย และ เอลซ่าอันนาเปิดร้านกาแฟ Barbie Story หนังสือเเบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือไทย กศน.ยะรัง หนูน้อยที่เคยเป็นเจ้าหญิง - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องข้าวหลามนกออก หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องวิถีชีวิตลุ่มน้ำลำพระเพลิง หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องหมี่ตะคุ อลิซท่องแดนมหัศจรรย์ - นิทานก่อนนอน - นิทานสำหรับเด็ก - ภาพเคลื่อนไหว - การ์ตูน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง การพูด การพูด การวิเคราะห์ จดหมายส่วนตัว จำอวดหน้าจอ | ขุนแผน ปะทะ อิเหนา | ตะลุยโจทย์ภาษาไทย สอนศาสตร์ ภาษาไทย ม.ปลาย ติวสอบปลายภาควิชาภาษาไทย ติวสอบโอเน็ต (ONET) ม. 6 ภาษาไทย part 1 ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.6 บทที่ 1 เรื่อง 3 มารยาทในการฟัง การดู ม ปลาย บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟังการดู ม.ปลาย บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู ม.ปลาย บทที่ 1 เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟังและดู ม.ปลาย บทที่ 2 เรื่องที่ 1 มารยาทในการพูด บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี ม.ปลาย บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ ม.ปลาย บทที่ 3 เรื่องที่ 2 วิจารณญาณในการอ่าน ม.ปลาย บทที่ 3 เรื่องที่ 4 มารยาทและนิสัยรักการอ่าน ม ปลาย บทที่ 3 เรื่องที่ 4 วรรณคดี วรรณกรรม บทที่ 3 เรื่องที่ 4 สำนวนสุภาษิต ม.ปลาย บทที่ 3 เรื่องที่ 5 หลักการวิจารณ์วรรณกรรม ม.ปลาย บทที่ 3 เรื่องที่ 8 วรรณกรรมท้องถิ่น ม.ปลาย บทที่ 4 เรื่องที่ 2 คำประพันธ์ ม.ปลาย บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการแต่งคําประพันธ์ บทที่ 4 เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยในการเขียน ม ปลาย บทที 4 เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน บทที่ 4 เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยรักการเขียน บทที่ 4 เรื่องที่1หลักการเขียนประเภทต่างๆ ม.ปลาย บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟังและการดู ม ปลาย บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา ม.ปลาย บทที่ 5 เรื่องที่ 2 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ม ปลาย บทที่ 5 เรื่องที่ 3 การใช้พจนานุกรมและสารานุกรม ม.ปลาย บทที่ 5 เรื่องที่ 3 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพท์ บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพท์ ม ปลาย บทที่ 5 เรื่องที่ 4 เรื่อง คำราชาศัพท์ มปลาย บทที่ 6 เรื่องที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม ม ปลาย บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วิเคราะห์ ประเมินค่า วรรณคดี วรรณกรรม บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วิเคราะห์ ประเมินค่า วรรณคดี วรรณกรรม ม ปลาย บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย ม.ปลาย บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย ม ปลาย บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ ม.ปลาย บทที 7 เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ มปลาย บทที่ 7 เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความร์และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทย เพื่อการประกอบอาชีพ ม.ปลาย ภาษา ภาษาถิ่น ภาษาถิ่น ภาษาไทย มาดูเด็กอนุบาลพูดเรียงความถึงแม่กัน มารยาทในการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ม.4 (อิเหนา : ศึกกะหมังกุหนิง) วรรณกรรมวรรณคดี วรรณคดี วรรณคดีและวรรณกรรม สระในภาษาไทย สำนวนสุภาษิตไทย หลักการเรียงความ RERU
Cultural Difference Global Warming Introduce Yourself Listening Self-Sufficiency Economy tense Urgently Wanted การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารe-mail การประกอบอาชีพนวดแผนไทย การประกอบอาชีพพนักงานขาย การพูดเกี่ยวกับอาหารไทย การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การพูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ การพูดโทรศัพท์แบบไม่เป็นทางการ การสนทนา การสนทนาในชีวิตประจำวัน การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การเสนอให้ความช่วยเหลือในการบริการ การแสดงความปรารถนาเห็นใจและการตอบรับ การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ การออกเสียง,ใช้น้ำเสียง,การพูดโนโอกาสต่างๆ การออกเสียงพยัญชนะในประโยค การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ข่าวและการพาดหัวขาวในภาษาอังกฤษ คลิปการสอน ติว ADmission บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ประโยคคำ ฝึกออกเสียง 130 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน 1 การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง วลี วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตอนบทสนทนาการซื้อของ วีดีทัศน์สื่อการสอน สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สอนศาสตร์อังกฤษม.ปลาย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ในภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.ปลาย
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ กระบวนการสังเคราะห์แสง การแบ่งเซล์ไมโทซีส การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส การแบ่งนิวเครียส การป้องกัองภาวะเรือนกระจก คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์รายวิชา เนื่อหารายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงสร้างโลก จุดประส่่งค์รายวิขา ฉลาด ฉลาดคิด ชีววิทยา เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เติบโตแบบโปรตีน เนื้อหารายวิชา พลังงานเพื่อชีวิต ภาวะโลกร้อย ม.ปลาย รอบด้านงานไฟฟ้า เรื่อง สุดยอด GMOs เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ แรง วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (SC301001) สภาวะโลกร้อน สารประกอบ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาตร์

การทำป๊อปอัพดอกไม้ ซินเดอเรลล่า - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales ตอนที่ 9 เห็นต่างแต่ไม่แตกแยก - การ์ตูน นิทาน ทักษะชีวิต ป 4 - ป 6 นิทานอีสปหรรษา เรื่องเล่าเจ้าไก่ ราพันเซล - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales ละครบาร์บี้ รวมตอน เจ้าหญิงพจมานกับแม่เลี้ยงใจร้าย และ เอลซ่าอันนาเปิดร้านกาแฟ Barbie Story หนังสือเเบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือไทย กศน.ยะรัง หนูน้อยที่เคยเป็นเจ้าหญิง - นิทานก่อนนอน - นิทาน - นิทานไทย - 4K UHD - Thai Fairy Tales หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องข้าวหลามนกออก หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องวิถีชีวิตลุ่มน้ำลำพระเพลิง หลักสูตรท้องถิ่นปักธงชัย เรื่องหมี่ตะคุ อลิซท่องแดนมหัศจรรย์ - นิทานก่อนนอน - นิทานสำหรับเด็ก - ภาพเคลื่อนไหว - การ์ตูน