1 08 เม.ย. 2563 0210.66/1235 1235(ลำสนธิ) ขอสนับสนุนงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูนและช่างปูกระเบื้อง งานธุรการ รับ
2 08 เม.ย. 2563 0210.66/1234 1234(ลำสนธิ) ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย งานธุรการ รับ
3 08 เม.ย. 2563 0210.66/1233 1233(โคกสำโรง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563ภาคเรียนที่ 1/2563(ครั้งที่1สำรอง งานธุรการ รับ
4 08 เม.ย. 2563 0210.66/1232 1232(โคกสำโรง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 ผลผลิตที่5 อัธยาศัยห้องสมุด งานธุรการ รับ
5 08 เม.ย. 2563 0210.66/1231 1231(โคกสำโรง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ผลผลิตที่ 5 อัธยาศัย งานธุรการ รับ
6 08 เม.ย. 2563 0210.66/1230 1230(ชัยบาดาล) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
7 08 เม.ย. 2563 0210.66/1229 1229(ชัยบาดาล) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
8 08 เม.ย. 2563 0210.66/1228 1228(ชัยบาดาล) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
9 08 เม.ย. 2563 0210.66/1227 1227 แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีบุคลากรภาครัฐในจังหวัดลพบุรีฝ่าฝืนมาตราการโควิด19 งานธุรการ รับ
10 08 เม.ย. 2563 0210.66/1226 ด่วนที่สุด1226 การดำเนินการตามมาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน งานธุรการ รับ
11 08 เม.ย. 2563 0210.66/1225 ด่วนที่สุด1225 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 งบรายจ่ายอื่น ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานธุรการ รับ
12 08 เม.ย. 2563 0210.66/1224 1224 การติดตามการดำเนินงานของครู กศน. ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี งานธุรการ รับ
13 08 เม.ย. 2563 0210.66/1221 ด่วนที่สุด1221 เลื่อนการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม งานธุรการ รับ
14 07 เม.ย. 2563 0210.66/1209 1209 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ รับ
15 07 เม.ย. 2563 0210.66/1211 1211(ท่าวุ้ง) การต่อสัญญจ้างครู กศน. ตำบล งานธุรการ รับ
16 07 เม.ย. 2563 0210.66/1210 1210(ลำสนธิ) การต่อสัญญจ้างครู กศน.ตำบล งานธุรการ รับ
17 07 เม.ย. 2563 0210.66/1202 1202(ท่าวุ้ง) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
18 07 เม.ย. 2563 0210.66/1203 1203(ลำสนธิ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
19 07 เม.ย. 2563 0210.66/1204 1204(เมืองลพบุรี) ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ผลผลิตที่ 4 งบดำเนินงานและงบอุดหนุ งานธุรการ รับ
20 07 เม.ย. 2563 0210.66/1205 1205(หนองม่วง) ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางก งานธุรการ รับ
21 07 เม.ย. 2563 0210.66/1206 1206 ติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งานธุรการ รับ
22 07 เม.ย. 2563 0210.66/1207 1207 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
23 04 เม.ย. 2563 0210.66/1182 ด่วนที่สุด1182 เร่งดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ งานธุรการ รับ
24 04 เม.ย. 2563 0210.66/1194 1194 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานธุรการ รับ
25 04 เม.ย. 2563 0210.66/1193 1193 ขออนุญาตเลื่อนวันจัดโคงการพัฒนาทักษะชีวิต(กิจกรรมฯผู้สูงอายุ)ต.ลำนารายณ์,ท่ามะนาว,เขาแหลม,มะกอก งานธุรการ รับ
26 04 เม.ย. 2563 0210.66/1191 1191 การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ งานธุรการ รับ
27 04 เม.ย. 2563 0210.66/1190 1190 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส1-2และรายงานการปฏิบัติงานที่ดีBest Practice งานธุรการ รับ
28 04 เม.ย. 2563 0210.66/1189 ด่วนที่สุด1189 แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ สำนักงาน กศน. งานธุรการ รับ
29 04 เม.ย. 2563 0210.66/1185 1185 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค และ สมาชิก ช.พ.ส กรณีพิเศษ งานธุรการ รับ
30 04 เม.ย. 2563 0210.66/1183 1183 สถิติการเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยการสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-NET) 2/2562 งานธุรการ รับ
31 04 เม.ย. 2563 0210.66/1187 ด่วนที่สุด1187 จัดทำแผนการดำเนินโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ งานธุรการ รับ
32 04 เม.ย. 2563 0210.//1188 ด่วนที่สุด1188 ขอให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล งานธุรการ รับ
33 04 เม.ย. 2563 0210.66/1181 1181(หนองม่วง) พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ลาออก งานธุรการ รับ
34 04 เม.ย. 2563 0210.66/1173 1173 การย้ายพนักงานราชการ งานธุรการ รับ
35 04 เม.ย. 2563 0210.66/1174 1174 รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุม ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ DMIS งานธุรการ รับ
36 04 เม.ย. 2563 0210.66/1175 1175 รับโอนข้าราชการและครูบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ รับ
37 03 เม.ย. 2563 0210.66/1171 ด่วนที่สุด1171 ขอเชิญประชุม ผู้บริหาร งานธุรการ รับ
38 02 เม.ย. 2563 0210.66/1164 ด่วนที่สุด 1164 แก้ไขการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 งานธุรการ รับ
39 01 เม.ย. 2563 0210.66/1151 ด่วนที่สุด1151 ขอความอนุเคราะห์ในการรับซื้อสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ งานธุรการ รับ
40 31 มี.ค. 2563 0210.66/1144 1144(โคกเจริญ) ขอเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย1/2563(ครั้งที่ 1 สำรอง) งานธุรการ รับ
41 31 มี.ค. 2563 0210.66/1142 ด่วนที่สุด1142 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
42 31 มี.ค. 2563 0210.66/1143 ด่วนที่สุด1143 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 งานธุรการ รับ
43 31 มี.ค. 2563 0210.66/1141 1141(เมืองลพบุรี) แจ้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้ง งานธุรการ รับ
44 31 มี.ค. 2563 0210.66/1138 1138(บ้านหมี่)โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ งานธุรการ รับ
45 31 มี.ค. 2563 0210.66/1137 1137(เมืองลพบุรี)โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ งานธุรการ รับ
46 31 มี.ค. 2563 0210.66/1139 ด่วนที่สุด1139จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานธุรการ รับ
47 31 มี.ค. 2563 0210.66/1136 ด่วนที่สุด1136การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ฯ งานธุรการ รับ
48 31 มี.ค. 2563 0210.66/1128 ด่วนที่สุด1128การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศฯ งานธุรการ รับ
49 31 มี.ค. 2563 0210.66/1129 ด่วนที่สุด1129การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. พรีเมี่ยม งานธุรการ รับ
50 31 มี.ค. 2563 0210.66/1130 1130(ชัยบาดาล)ขอความเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. งานธุรการ รับ
51 31 มี.ค. 2563 0210.66/1130 1130(ชัยบาดาล) เห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม5ส งานธุรการ รับ
52 27 มี.ค. 2563 0210.66/1121 ด่วนที่สุด1121แจ้งปฏิทินการายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน.ปี63 งานธุรการ รับ
53 27 มี.ค. 2563 0210.66/1087 1087 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 - 2 งานธุรการ รับ
54 27 มี.ค. 2563 0210.66/1106 1106หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานฯ งานธุรการ รับ
55 26 มี.ค. 2563 0210.66/1114 ด่วนที่สุด1114 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานธุรการ รับ
56 26 มี.ค. 2563 0210.66/1113 1113 ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2563 งานธุรการ รับ
57 25 มี.ค. 2563 0210.66/1103 1103(ท่าวุ้ง)เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63 งานธุรการ รับ
58 25 มี.ค. 2563 0210.66/1040 1040(เมืองลพบุรี)จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี63 งานธุรการ รับ
59 25 มี.ค. 2563 0210.66/1039 ด่วนที่สุด1039(บ้านหมี่)จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี63 งานธุรการ รับ
60 25 มี.ค. 2563 0210.66/1100 ด่วนที่สุด1100ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันฯ โรคโควิด 19 งานธุรการ รับ
61 25 มี.ค. 2563 0210.66/1089 1089(ชัยบาดาล)ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63 งานธุรการ รับ
62 25 มี.ค. 2563 0210.66/1093 1093(เมืองลพบุรี)ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63 งานธุรการ รับ
63 25 มี.ค. 2563 0210.66/929 929(ชัยบาดาล)ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63 งานธุรการ รับ
64 25 มี.ค. 2563 0210.66/1092 1092(เมืองลพบุรี)ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี63 งานธุรการ รับ
65 25 มี.ค. 2563 0210.66/1091 1091(บ้านหมี่)ขอสนับสนุนงบประมาณฯ งานธุรการ รับ
66 25 มี.ค. 2563 0210.66/1090 1090(หนองม่วง)ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปี63ฯ งานธุรการ รับ
67 25 มี.ค. 2563 0210.66/1097 1097(บ้านหมี่)ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งานธุรการ รับ
68 25 มี.ค. 2563 0210.66/1096 1096(บ้านหมี่)ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานธุรการ รับ
69 25 มี.ค. 2563 0210.66/1098 ด่วนที่สุด1098การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารฯ งานธุรการ รับ
70 25 มี.ค. 2563 0210.66/1085 1085แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ งานธุรการ รับ