1 17 ก.ย. 2562 0210.66/3830 3830โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ปี63 งานธุรการ รับ
2 17 ก.ย. 2562 0210.66/3826 3826(หนองม่วง)ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
3 16 ก.ย. 2562 0210.66/3825 3825ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ งานธุรการ รับ
4 16 ก.ย. 2562 0210.66/3824 ด่วนที่สุด3824การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือและอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาฯ งานธุรการ รับ
5 16 ก.ย. 2562 0210.66/3823 ด่วนที่สุด3823การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ งานธุรการ รับ
6 13 ก.ย. 2562 0210.66/3814 ด่วนที่สุด3814การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/62 งานธุรการ รับ
7 12 ก.ย. 2562 0210.66/3783 3783(ท่าวุ้ง)ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
8 10 ก.ย. 2562 0210.66/3791 3791รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านไตรมาส 3และ4 ปี62 งานธุรการ รับ
9 10 ก.ย. 2562 0210.66/3784 3784เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ งานธุรการ รับ
10 09 ก.ย. 2562 0210.66/3780 3780ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย งานธุรการ รับ
11 09 ก.ย. 2562 0210.66/3779 ด่วนที่สุด3779รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา งานธุรการ รับ
12 09 ก.ย. 2562 0210.66/3779 3779รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา รับ
13 09 ก.ย. 2562 0210.66/3778 ด่วนที่สุด3778(โคกสำโรง)ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงฯ งานธุรการ รับ
14 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(พัฒนานิคม)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
15 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(โคกสำโรง)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
16 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(ชัยบาดาล)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
17 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(ท่าวุ้ง)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
18 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(บ้านหมี่)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
19 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(ท่าหลวง)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
20 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(สระโบสถ์)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
21 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(โคกเจริญ)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
22 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(ลำสนธิ)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
23 09 ก.ย. 2562 0210.66/3768 3768(หนองม่วง)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
24 09 ก.ย. 2562 0210.66/3769 3769(เมืองลพบุรี)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 งานธุรการ รับ
25 09 ก.ย. 2562 0210.66/3772 3772ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ งานธุรการ รับ
26 09 ก.ย. 2562 0210.66/3771 3771ขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี62 งานธุรการ รับ
27 09 ก.ย. 2562 0210.66/3770 3770(เมืองลพบุรี)ขอเชิญเข้า่ร่วมการสัมมนาอาจารย์แนะแนว งานธุรการ รับ
28 09 ก.ย. 2562 0210.66/3755 3755(ท่าหลวง)อนุญาตเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
29 06 ก.ย. 2562 0210.66/3760 3760การตรวจทานกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ งานธุรการ รับ
30 06 ก.ย. 2562 0210.66/3767 ด่วนที่สุด3767(หนองม่วง)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสังเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ งานธุรการ รับ
31 06 ก.ย. 2562 0210.66/3766 ด่วนที่สุด3766(บ้านหมี่)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสังเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ งานธุรการ รับ
32 06 ก.ย. 2562 0210.66/3759 3759การประชมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาฯ งานธุรการ รับ
33 06 ก.ย. 2562 0210.66/3758 ด่วนที่สุด3758การตอบแบบสอบถามการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลฯ งานธุรการ รับ
34 06 ก.ย. 2562 0210.66/3757 3757(บ้านหมี่)ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตฯ งานธุรการ รับ
35 06 ก.ย. 2562 0210.66/3756 3756(โคกสำโรง)ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตฯ งานธุรการ รับ
36 06 ก.ย. 2562 0210.66/3754 3754(บ้านหมี่)พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ลาออก งานธุรการ รับ
37 05 ก.ย. 2562 0210.66/3752 3752การตรวจสอบพัสดุ ปี62 งานธุรการ รับ
38 04 ก.ย. 2562 0210.66/3743 3743อัตราค่าบริการสาธารสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ งานธุรการ รับ
39 04 ก.ย. 2562 0210.66/3742 3742แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ งานธุรการ รับ
40 04 ก.ย. 2562 0210.66/3739 3739(บ้านหมี่)ตรวจสอบวุฒิการศึกษา งานธุรการ รับ
41 03 ก.ย. 2562 0210.66/3730 3730(โคกสำโรง)ขอความอนุเคราะห์บุคลากร งานธุรการ รับ
42 02 ก.ย. 2562 0210.66/3719 ด่วนที่สุด3719(ท่าหลวง)ขอเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากร งานธุรการ รับ
43 02 ก.ย. 2562 0210.66/3718 3718รายงานสรุปผลนิเทศครึ่งปี ปี 62 งานธุรการ รับ
44 02 ก.ย. 2562 0210.66/3717 3717การจ้างเหมาบริการพนักงาน งานธุรการ รับ
45 29 ส.ค. 2562 0210.66/3704 3704(ท่าวุ้ง)ขออนุมัติเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
46 29 ส.ค. 2562 0210.66/3704 3704(ท่าวุ้ง)ขออนุมัติเดินทางไปราชการ รับ
47 29 ส.ค. 2562 0210.66/3703 3703ส่งสำเนาหนังสือบริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด งานธุรการ รับ
48 29 ส.ค. 2562 0210.66/3702 3702ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง งานธุรการ รับ
49 29 ส.ค. 2562 0210.66/3701 3701การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมฯ งานธุรการ รับ
50 29 ส.ค. 2562 0210.66/3662 3692(โคกเจริญ)ขออนุมัติเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
51 28 ส.ค. 2562 0210.66/3690 3690การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนฯ งานธุรการ รับ
52 27 ส.ค. 2562 0210.66/3683 ด่วนที่สุด3683ขอความอนุเคราะห์แจ่งกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ งานธุรการ รับ
53 27 ส.ค. 2562 0210.66/3682 ด่วนที่สุด3682ขอความอนุเคราะห์ตอบสอบถาม งานธุรการ รับ
54 27 ส.ค. 2562 0210.66/3679 3679(ท่าวุ้ง)ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
55 27 ส.ค. 2562 0210.66/3671 3671(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการอบรมติวเข้มเสริมทักษะก่อนสอบปลายภาคเรียนที่1/62 งานธุรการ รับ
56 26 ส.ค. 2562 0210.66/3669 ด่วนที่สุด3669(ท่าวุ้ง)ขอเชิญร่วมโครงการ "การจัดงาน สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ" งานธุรการ รับ
57 26 ส.ค. 2562 0210.66/3668 3668การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปี62 งานธุรการ รับ
58 22 ส.ค. 2562 0210.66/3644 3644ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนหนังสือ" ปี62 งานธุรการ รับ
59 22 ส.ค. 2562 0210.66/3646 3646(โคกเจริญ)ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ปี62 งานธุรการ รับ
60 22 ส.ค. 2562 0210.66/3646 3646(ลำสนธิ)ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ปี62 งานธุรการ รับ
61 22 ส.ค. 2562 0210.66/3646 3646(ชัยบาดาล)ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ปี62 งานธุรการ รับ
62 21 ส.ค. 2562 0210.66/3642 3642การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลฯ งานธุรการ รับ
63 21 ส.ค. 2562 0210.66/3641 3641การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ งานธุรการ รับ
64 21 ส.ค. 2562 0210.66/3640 3640การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูฯ งานธุรการ รับ
65 21 ส.ค. 2562 0210.66/3639 3639ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีฯ งานธุรการ รับ
66 21 ส.ค. 2562 0210.66/3628 3628(ท่าวุ้ง)เห็นชอบโครงการด้านการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
67 21 ส.ค. 2562 0210.66/3627 3627(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานธุรการ รับ
68 21 ส.ค. 2562 0210.66/3625 3625(หนองม่วง)เห็นชอบโครงการเสรษฐกิจพอเพียง งานธุรการ รับ
69 21 ส.ค. 2562 0210.66/3630 3630(พัฒนานิคม)เห็นชอบโครงการจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
70 21 ส.ค. 2562 0210.66/3629 3629(สระโบสถ์)เห็นชอบโครงการทักษะการจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ