1 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/599 ด่วนที่สุด599ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ รับ
2 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/598 598(เมืองลพบุรี)การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ งานธุรการ รับ
3 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/597 597ขอเชิญประชุม งานธุรการ รับ
4 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/596 596(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการทักษะชีวิตผู้สูงอายุ ต.ชัยบาดาล งานธุรการ รับ
5 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/595 595(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการเสริทสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.บัวชุม งานธุรการ รับ
6 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/594 594(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.บางกะพี้ งานธุรการ รับ
7 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/593 593(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการจิตสาธารณปลูกป่าฯ งานธุรการ รับ
8 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/592 592(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระราชา งานธุรการ รับ
9 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/591 591(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะผู้สูงวัย ต.มหาสอน งานธุรการ รับ
10 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/590 590(หนองม่วง)เห็นชอบโครงการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ งานธุรการ รับ
11 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/589 589มาตรการเฝ้าระวังฯ งานธุรการ รับ
12 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/588 588ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการฯ งานธุรการ รับ
13 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/584 584(โคกเจริญ)โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ งานธุรการ รับ
14 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/585 ด่วนที่สุด585แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบฯ งานธุรการ รับ
15 20 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/586 ด่วนที่สุด586(โคกสำโรง)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ งานธุรการ รับ
16 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/573 573(ท่าวุ้ง)เห็นชอบโครงการปลูกป่ารักษ์โลกเชื่อมสัมพันธ์ชาวบ้าน งานธุรการ รับ
17 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/574 574(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.หนองยายโตะ งานธุรการ รับ
18 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/575 575(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการทักษะชีวิตฯ งานธุรการ รับ
19 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/576 576(ท่าวุ้ง)เห็นชอบโครงการสุขภาพดีฯ งานธุรการ รับ
20 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/577 577(โคกสำโรง)พิจารณาเห็นชอบโครงการค่ายเพศวิถีศึกษาฯ งานธุรการ รับ
21 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/572 572(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ต.ไผ่ใหญ่ งานธุรการ รับ
22 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/571 571(เมืองลพบุรี)ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนฯ งานธุรการ รับ
23 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/571 571(พัฒนานิคม)ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนฯ งานธุรการ รับ
24 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/570 570(หนองม่วง)เห็นชอบโครงการเสริมสร้างความรู้ ประวัติศาสตร์เมืองละโว้ งานธุรการ รับ
25 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/569 569(หนองม่วง)เห็นชอบโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริฯ งานธุรการ รับ
26 19 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/562 562(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการ ต.บ้านทราย สุขกายสบายใจด้วยบาสโลบ งานธุรการ รับ
27 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/545 545(บ้านหมี่)พนักงานราชการ ครูอาสาฯ ลาออก งานธุรการ รับ
28 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/535 535(พัฒนานิคม)พนักงานราชการ บรรณารักษ์ ลาออก งานธุรการ รับ
29 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/561 561(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะฯ งานธุรการ รับ
30 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/560 560(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการรู้รักใส่ใจฯ งานธุรการ รับ
31 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/559 559(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ฯ งานธุรการ รับ
32 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/558 558(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการสุขภาพดีฯ งานธุรการ รับ
33 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/554 554(บ้านหมี่)ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานธุรการ รับ
34 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/556 556สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ปี63ฯ งานธุรการ รับ
35 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/555 555(บ้านหมี๋)เห็นชอบโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ งานธุรการ รับ
36 18 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/553 553(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการเพศวิถีศึกษาฯ งานธุรการ รับ
37 17 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/546 546(สระโบสถ์)แจ้งผลการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลฯ งานธุรการ รับ
38 17 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/543 543(เมืองลพบุรี)ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ งานธุรการ รับ
39 16 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/484 484เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรหาบุคคลฯ งานธุรการ รับ
40 16 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/533 ด่วนที่สุด533การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมฯ งานธุรการ รับ
41 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/532 532(สระโบสถ์)เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรฯ งานธุรการ รับ
42 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/531 531(พัฒนานิคม)เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานฯ งานธุรการ รับ
43 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/530 530(โคกสำโรง)เห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพฯ งานธุรการ รับ
44 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/529 529(หนองม่วง)เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานฯ งานธุรการ รับ
45 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/528 528(โคกเจริญ)เห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพฯ งานธุรการ รับ
46 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/527 527(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานฯ งานธุรการ รับ
47 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/520 520(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานธุรการ รับ
48 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/523 523(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการทักษะชีวิตฯ ต.นิคมลำนารายณ์ งานธุรการ รับ
49 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/522 522(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการทักษะชีวิตฯ ต.เกาะรัง งานธุรการ รับ
50 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/521 521(โคกสำโรง)ขอนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานศึกษา งานธุรการ รับ
51 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/526 526(บ้านหมี่)เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ งานธุรการ รับ
52 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/525 525(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะฯ งานธุรการ รับ
53 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/524 524(โคกสำโรง)เห็นชอบโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาฯ งานธุรการ รับ
54 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/519 519(ท่าวุ้ง)เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพฯ งานธุรการ รับ
55 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/518 518(โคกสำโรง)เห็นชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ตำบลสะแกราบ งานธุรการ รับ
56 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/517 517(โคกสำโรง)เห็นชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ตำบลเกาะแก้ว งานธุรการ รับ
57 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/516 ด่วนที่สุด516การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม งานธุรการ รับ
58 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/514 514(พัฒนานิคม)เห็นชอบโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน งานธุรการ รับ
59 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/513 513การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ งานธุรการ รับ
60 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/512 512การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้ง 5 งานธุรการ รับ
61 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/511 511การสรรหาข้าราชการครูฯ งานธุรการ รับ
62 14 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/510 510ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ งานธุรการ รับ
63 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/504 ด่วนที่สุด504ขอเชิญข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904ฯ งานธุรการ รับ
64 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/502 502(ท่าหลวง)เห็นชอบโครงการติวเข้มฯ งานธุรการ รับ
65 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/501 501(ท่าหลวง)เห็นชอบโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ งานธุรการ รับ
66 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/500 500(ชัยบาดาล)เห็นชอบโครงการทักษะชีวิตฯ งานธุรการ รับ
67 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/497 497(ท่าวุ้ง)เห็นชอบโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้สู่ กศน.wow งานธุรการ รับ
68 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/496 496(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะฯ งานธุรการ รับ
69 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/495 495การแข่งขัน กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 งานธุรการ รับ
70 13 ก.พ. 2563 ศธ 0210.66/494 494(เมืองลพบุรี)ขอจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานในสถานศึกษา งานธุรการ รับ