1 20 ม.ค. 2564 0210.66/297 297 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 งานธุรการ รับ
2 20 ม.ค. 2564 0210.66/302 302(โคกเจริญ) ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 งบรายจ่าย กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอื่น งานธุรการ รับ
3 20 ม.ค. 2564 0210.66/304 304(โคกเจริญ) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงิอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน งานธุรการ รับ
4 20 ม.ค. 2564 0210.66/306 306(ท่าวุ้ง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงิอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน งานธุรการ รับ
5 20 ม.ค. 2564 0210.66/307 307(โคกสำโรง) ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเร งานธุรการ รับ
6 20 ม.ค. 2564 0210.66/308 308(หนองม่วง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน งานธุรการ รับ
7 20 ม.ค. 2564 0210.66/309 309(พัฒนานิคม) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน งานธุรการ รับ
8 20 ม.ค. 2564 0210.66/310 310(บ้านหมี่) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน งานธุรการ รับ
9 20 ม.ค. 2564 0210.66/311 311 กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563 งานธุรการ รับ
10 20 ม.ค. 2564 0210.66/300 300(พัฒนานิคม) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน งานธุรการ รับ
11 19 ม.ค. 2564 0210.66/281 281(หนองม่วง) แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง(กลุ่มสนใจ) งานธุรการ รับ
12 19 ม.ค. 2564 0210.66/282 ด่วนที่สุด282 รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญห งานธุรการ รับ
13 19 ม.ค. 2564 0210.66/280 280 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และบุญชีราคามาตรฐาน ฉบับเดือนธันวาคม 2563 งานธุรการ รับ
14 19 ม.ค. 2564 0210.66/279 ด่วนที่สุด279 ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 งานธุรการ รับ
15 18 ม.ค. 2564 0210.66/258 258(ท่าวุ้ง) ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกระบวนก งานธุรการ รับ
16 18 ม.ค. 2564 0210.66/260 260(ท่าวุ้ง) เห็นชอบโครงการปรับปรุง กศน.อ.ท่าวุ้ง"งามตา ประชาชื่นใจ" งานธุรการ รับ
17 18 ม.ค. 2564 0210.66/256 ด่วนที่สุด256 ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารครั้งที่ 1/2564 งานธุรการ รับ
18 18 ม.ค. 2564 0210.66/254 254(สระโบสถ์) แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ งานธุรการ รับ
19 18 ม.ค. 2564 0210.66/255 255(สระโบสถ์) แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ งานธุรการ รับ
20 18 ม.ค. 2564 0210.66/252 252 การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอบที่ 1 งานธุรการ รับ
21 18 ม.ค. 2564 0210.66/252 252 การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารอบที่ 1 รับ
22 16 ม.ค. 2564 0210.66/5870 5870(โคกเจริญ) แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งานธุรการ รับ
23 16 ม.ค. 2564 0210.66/162 162(พัฒนานิคม) ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกาชีพ งานธุรการ รับ
24 15 ม.ค. 2564 0210.66/233 233 การปรับปรุงหลักเณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช งานธุรการ รับ
25 15 ม.ค. 2564 0210.66/215 215(ท่าหลวง) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานธุรการ รับ
26 15 ม.ค. 2564 0210.66/213 213 ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบัน งานธุรการ รับ
27 15 ม.ค. 2564 0210.66/214 214 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯภาคเรียนที่ 1/2563 งานธุรการ รับ
28 14 ม.ค. 2564 0210.66/211 211(พัฒนา,ชัยบาดาล,โคกสำโรง) ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามข้อมูลของลูกจ้างประจำส่วนราชการ งานธุรการ รับ
29 14 ม.ค. 2564 0210.66/210 210 แจ้งหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งานธุรการ รับ
30 14 ม.ค. 2564 0210.66/209 ด่วนที่สุด209 แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน งานธุรการ รับ
31 14 ม.ค. 2564 0210.66/208 ด่วนที่สุด208 แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร งานธุรการ รับ
32 14 ม.ค. 2564 0210.66/207 207(พัฒนานิคม) แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งานธุรการ รับ
33 14 ม.ค. 2564 0210.66/206 ด่วนที่สุด206 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 งานธุรการ รับ
34 13 ม.ค. 2564 0210.66/183 183 การพัมนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตร กศน. 2551 งานธุรการ รับ
35 13 ม.ค. 2564 0210.66/182 182(บ้านหมี่) ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้นร งานธุรการ รับ
36 13 ม.ค. 2564 0210.66/185 185(ท่าุุ้ง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
37 13 ม.ค. 2564 0210.66/188 188 สำรวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการสึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานพศ.2551 งานธุรการ รับ
38 13 ม.ค. 2564 0210.66/189 189(เมืองลพบุรี) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบดำ งานธุรการ รับ
39 13 ม.ค. 2564 0210.66/190 190(พัฒนานิคม) ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ผลผลิตที่ 4 การจัดกิจกรรมการศึกษาต่าเน งานธุรการ รับ
40 13 ม.ค. 2564 0210.66/191 191(เมืองลพบุรี) ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการส งานธุรการ รับ
41 13 ม.ค. 2564 0210.66/186 ด่วนที่สุด186 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
42 13 ม.ค. 2564 0210.66/5869 5869(สระโบสถ์) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกชีพ งานธุรการ รับ
43 13 ม.ค. 2564 0210.66/154 154 สรุปประเด็นสำคัญจากรายการสายใย กศน. งานธุรการ รับ
44 13 ม.ค. 2564 0210.66/155 155(สระโบสถ์) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
45 13 ม.ค. 2564 0210.66/156 156(ลำสนธิ) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
46 13 ม.ค. 2564 0210.66/157 157(โคกสำโรง) เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระด งานธุรการ รับ
47 13 ม.ค. 2564 0210.66/158 158 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอกนิกส์ งานธุรการ รับ
48 13 ม.ค. 2564 0210.66/159 159 ประกาศการใช้บังคับสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร งานธุรการ รับ
49 11 ม.ค. 2564 0210.66/137 (โคกสำโรง)แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งานธุรการ รับ
50 11 ม.ค. 2564 0210.66/136 (โคกเจริญ)ขอเลื่อนการจัดการศึกษต่อเนื่อง งบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ งานธุรการ รับ
51 11 ม.ค. 2564 0210.66/130 (บ้านหมี่) ขออนุญาตเลื่อนวันจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานธุรการ รับ
52 11 ม.ค. 2564 0210.66/131 (โคกสำโรง) ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งานธุรการ รับ
53 11 ม.ค. 2564 0210.66/132 ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 2564 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์อาชีพชุมชน ไตรมาส 1-2 งานธุรการ รับ
54 11 ม.ค. 2564 0210.66/133 (พัฒนานิคม)ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
55 11 ม.ค. 2564 0210.66/127 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
56 11 ม.ค. 2564 0210.66/124 แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 งานธุรการ รับ
57 11 ม.ค. 2564 0210.66/128 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง งานธุรการ รับ
58 11 ม.ค. 2564 0210.66/123 เลื่อนการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 จังหวัดลพบุรี งานธุรการ รับ
59 08 ม.ค. 2564 0210.66/106 106(พัฒนานิคม) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา งานธุรการ รับ
60 08 ม.ค. 2564 0210.66/104 104(ลำสนธิ) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งานธุรการ รับ
61 08 ม.ค. 2564 0210.66/104 104(ลำสนธิ) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน รับ
62 08 ม.ค. 2564 0210.66/103 ด่วนที่สุด103 การปรับลดเวลาและวันปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จากสถานการณ์ไวร งานธุรการ รับ
63 07 ม.ค. 2564 0210.66/085 (ด่วนที่สุด) ขอแจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และแนวทางลด และป้องกันผลกระทบ งานธุรการ รับ
64 07 ม.ค. 2564 0210.66/086 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Envi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 2 งานธุรการ รับ
65 07 ม.ค. 2564 0210.66/083 (ด่วนที่สุด) การรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ งานธุรการ รับ
66 07 ม.ค. 2564 0210.66/075 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายงานจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/25 งานธุรการ รับ
67 07 ม.ค. 2564 0210.66/074 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานธุรการ รับ
68 07 ม.ค. 2564 0210.66/080 (ด่วนที่สุด) ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อบรมให้ความรู้กับสถานศึกษาในการผลิต งานธุรการ รับ
69 06 ม.ค. 2564 0210.66/059 (ด่วนที่สุด) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์(โควิด-19) ครั้งที่ 16/2563 งานธุรการ รับ
70 06 ม.ค. 2564 0210.66/049 ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดใบสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด งานธุรการ รับ