1 14 พ.ย. 2562 0210.66/4286 4286การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือฯ งานธุรการ รับ
2 14 พ.ย. 2562 0210.66/4285 4285(ชัยบาดาล)เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานธุรการ รับ
3 14 พ.ย. 2562 0210.66/4284 4284ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องฯ งานธุรการ รับ
4 14 พ.ย. 2562 0210.66/4283 4283(ชัยบาดาล)เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี63 งานธุรการ รับ
5 14 พ.ย. 2562 0210.66/4282 4282(เมืองลพบุรี)เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ งานธุรการ รับ
6 14 พ.ย. 2562 0210.66/4230 4230(โคกสำโรง)เห็นชอบโครงการพิธีมอบวุฒิบัตรฯ งานธุรการ รับ
7 14 พ.ย. 2562 0210.66/4281 4281ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง งานธุรการ รับ
8 14 พ.ย. 2562 0210.66/4277 4277คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบฯ งานธุรการ รับ
9 14 พ.ย. 2562 0210.66/4278 4278(เมืองลพุรี)เห็นชอบโครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาฯ งานธุรการ รับ
10 14 พ.ย. 2562 0210.66/4276 4276ขอเชิญประชุม งานธุรการ รับ
11 14 พ.ย. 2562 0210.66/4270 4270(เมืองลพบุรี)ขออนุญาตใช้สถานที่จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาฯ งานธุรการ รับ
12 13 พ.ย. 2562 0210.66/4269 4269(เมืองลพบุรี)ขออนุญาตใช้ห้องประชุมกาญจนาภิเษก งานธุรการ รับ
13 13 พ.ย. 2562 0210.66/4268 4268การติดตามผู้จบการศึกษาฯ งานธุรการ รับ
14 12 พ.ย. 2562 0210.66/4261 4261การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ฯ งานธุรการ รับ
15 12 พ.ย. 2562 0210.66/4260 ด่วนที่สุด4260จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี62 ไปพลางก่อน งานธุรการ รับ
16 12 พ.ย. 2562 0210.66/4260 ด่วนที่สุด4260จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี62 ไปพลางก่อน รับ
17 12 พ.ย. 2562 0210.66/4258 4258(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อ.เมืองลพบุรี งานธุรการ รับ
18 12 พ.ย. 2562 0210.66/4257 4257ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ งานธุรการ รับ
19 11 พ.ย. 2562 0210.66/4250 4250(เมืองลพบุรี)เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานธุรการ รับ
20 11 พ.ย. 2562 0210.66/4247 4247(โคกสำโรง)การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับฯ งานธุรการ รับ
21 11 พ.ย. 2562 0210.66/4247 4247(ชัยบาดาล)การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับฯ งานธุรการ รับ
22 11 พ.ย. 2562 0210.66/4247 4247(เมืองลพบุรี)การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับฯ งานธุรการ รับ
23 11 พ.ย. 2562 0210.66/4238 4238(โคกเจริญ)ขออนุมัติเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
24 11 พ.ย. 2562 0210.66/4237 4237(เมืองลพบุรี)ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
25 11 พ.ย. 2562 0210.66/4236 4236(โคกสำโรง)ขออนุมัติเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
26 11 พ.ย. 2562 0210.66/4239 4239(เมืองลพบุรี)ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ งานธุรการ รับ
27 11 พ.ย. 2562 0210.66/4246 4246(เมืองลพบุรี)ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ รับ
28 11 พ.ย. 2562 0210.66/4187 4187การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ งานธุรการ รับ
29 07 พ.ย. 2562 0210.66/4228 4228การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา งานธุรการ รับ
30 07 พ.ย. 2562 0210.66/4226 4226ขอชี้แจงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ งานธุรการ รับ
31 07 พ.ย. 2562 0210.66/4229 4229ความก้าวหน้าของกระทรวงจดทะเบียนวิสาหกิจฯ งานธุรการ รับ
32 07 พ.ย. 2562 0210.66/4227 4227(หนองม่วง)เห็นชอบโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ งานธุรการ รับ
33 06 พ.ย. 2562 0210.66/4218 4218(ท่าวุ้ง)อนุมัติเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
34 06 พ.ย. 2562 0210.66/4217 ด่วนที่สุด4217(พัฒนานิคม)โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ งานธุรการ รับ
35 06 พ.ย. 2562 0210.66/4216 ด่วนที่สุด4216(เมืองลพบุรี)โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ งานธุรการ รับ
36 06 พ.ย. 2562 0210.66/4216 ด่วนที่สุด4216(เมืองลพบุรี)โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ รับ
37 06 พ.ย. 2562 0210.66/4215 ด่วนที่สุด4215จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62ฯ งานธุรการ รับ
38 06 พ.ย. 2562 0210.66/4213 4213(พัฒนานิคม)ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตำบลฯ งานธุรการ รับ
39 06 พ.ย. 2562 0210.66/4214 4214(ท่าหลวง)เห็นชอบโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฯ งานธุรการ รับ
40 06 พ.ย. 2562 0210.66/4210 4210(ท่าวุ้ง)เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ งานธุรการ รับ
41 06 พ.ย. 2562 0210.66/4209 4209(เมืองลพบุรี)เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ งานธุรการ รับ
42 05 พ.ย. 2562 0210.66/4200 4200การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ งานธุรการ รับ
43 04 พ.ย. 2562 0210.66/4185 4185(เมืองลพบุรี)การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ งานธุรการ รับ
44 04 พ.ย. 2562 0210.66/4186 4186ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการฯ งานธุรการ รับ
45 01 พ.ย. 2562 0210.66/4178 4178ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ งานธุรการ รับ
46 01 พ.ย. 2562 0210.66/4177 4177ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินฯ งานธุรการ รับ
47 01 พ.ย. 2562 0210.66/4166 ด่วนที่สุด4166การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปี62 งานธุรการ รับ
48 01 พ.ย. 2562 0210.66/4167 4167เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ รายวิชาป้องกันการทุจริตฯ งานธุรการ รับ
49 31 ต.ค. 2562 0210.66/4164 ด่วนที่สุด4164(ชัยบาดาล)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษาฯ งานธุรการ รับ
50 31 ต.ค. 2562 0210.66/4164 ด่วนที่สุด4164(เมืองลพบุรี)ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษาฯ งานธุรการ รับ
51 31 ต.ค. 2562 0210.66/4165 4165ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการอนุมัติการจบหลักสูตรและการออกใบระเบียนฯ งานธุรการ รับ
52 30 ต.ค. 2562 0210.66/4156 4156(ท่าวุ้ง)อนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ รับ
53 30 ต.ค. 2562 0210.66/4149 4149รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมการเงินฯ งานธุรการ รับ
54 29 ต.ค. 2562 0210.66/4148 ด่วนที่สุด4148(โคกสำโรง)ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นฯ งานธุรการ รับ
55 29 ต.ค. 2562 0210.66/4148 ด่วนที่สุด4148(เมืองลพบุรี)ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นฯ งานธุรการ รับ
56 29 ต.ค. 2562 0210.66/4148 ด่วนที่สุด4148(โคกเจริญ)ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นฯ งานธุรการ รับ
57 29 ต.ค. 2562 0210.66/4146 4146ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนฯ งานธุรการ รับ
58 29 ต.ค. 2562 0210.66/4146 4146ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนฯ รับ
59 29 ต.ค. 2562 0210.66/4145 ด่วนที่สุด4145จัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ แนวทาง และข้อเสนอแนะฯ งานธุรการ รับ
60 28 ต.ค. 2562 0210.66/4134 ด่วนที่สุด4134การซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายของสำนักงาน กศน. งานธุรการ รับ
61 28 ต.ค. 2562 0210.66/4129 4129(ท่าวุ้ง)ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้คู่มือส่งเสริมและการพัฒนากิจกรรมลูกเสือท งานธุรการ รับ
62 28 ต.ค. 2562 0210.66/4127 4127จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี62 ไปพลางก่อน งานธุรการ รับ
63 28 ต.ค. 2562 0210.66/4125 ด่วนที่สุด4125การจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) กศน. 2563 งานธุรการ รับ
64 25 ต.ค. 2562 0210.66/4118 ด่วนที่สุด4118(เมืองลพบุรี)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวฯ งานธุรการ รับ
65 25 ต.ค. 2562 0210.66/4117 ด่วนที่สุด4117(ชัยบาดาล)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวฯ งานธุรการ รับ
66 25 ต.ค. 2562 0210.66/4116 ด่วนที่สุด4116(บ้านหมี่)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวฯ งานธุรการ รับ
67 25 ต.ค. 2562 0210.66/4113 4113การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานสอน งานธุรการ รับ
68 25 ต.ค. 2562 0210.66/4112 4112การสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สายงานบริหารสถานศึกษา งานธุรการ รับ
69 25 ต.ค. 2562 0210.66/4115 ด่วนที่สุด4115แบบสำรวจผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่นฯ งานธุรการ รับ
70 25 ต.ค. 2562 0210.66/4110 ด่วนที่สุด4110จัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กศน. ปี63 งานธุรการ รับ