1 16 ก.ย. 2562 ศธ0210.6607/1365 รายงานการตอบแบบสอบถามโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล บ้านหมี่ รับ
2 28 พ.ย. 2561 0210.6610/658 ขออัตราบรรณารักษ์จ้างเหมา สระโบสถ์ รับ
3 27 พ.ย. 2561 0210.6610/652 สำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สระโบสถ์ รับ
4 13 พ.ย. 2561 0210.6610/626 รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย และค่าเปอร์เซ็นไทล์ สระโบสถ์ รับ
5 21 ก.ย. 2561 ศธ0210.3310/553 ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สระโบสถ์ รับ
6 18 มิ.ย. 2561 0210.6610/329 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าหนังสือเรียน สระโบสถ์ รับ
7 16 มี.ค. 2561 0210.6610/153 จัดทำสำเนาแบบทดสอบ สระโบสถ์ รับ
8 01 มี.ค. 2561 0210.66/5678 ทดสอบครั้งที่ 2 ลำสนธิ รับ
9 01 มี.ค. 2561 0210.66/1234 ทดสอบ1 เมืองลพบุรี รับ