ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก กศน.ลพบุรี
เปิดระบบให้สั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2563
ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มกราคม 2564

    ให้ดำเนินการสั่งทั้ง 2 แบบ ดังนี้
    แบบที่ 1. กรอกข้อมูลออนไลน์ ในเมนู สั่งข้อสอบ >1. แบบวนระดับและสนามสอบ
    แบบที่ 2. ดาวน์โหลดฟอร์มการสั่ง "2-63form2.xls" [คลิกที่นี่] แล้วกรอกรายการให้เรียบร้อย
    ส่งเป็นหนังสือราชการมาที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการสั่งในแบบที่ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จะไม่สั่งข้อสอบวิชาเลือกให้ จุดประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาได้ตรวจทานรายการสั่งอีกครั้งและนำมาตรวจสอบเทียบกับการสั่งแบบออนไลน์
    หมายเหตุ : กรณีไม่มีชื่อวิชาเลือกที่ต้องการสั่ง แสดงว่าเป็นวิชานอกแผนการลงทะเบียน ให้สถานศึกษา ทำหนังสือราชการส่งมาที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564