แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
   1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน            [ดาวน์โหลดที่นี่]
   2. ครู กศน.ตำบล                                            [ดาวน์โหลดที่นี่]