ระบบรายงานผลการดำเนินงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เปิดระบบให้บันทึกเพิ่ม แก้ไข รายการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565

หัวข้อการรายงานตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1.2 ค่าหนังสือเรียน
1.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.4 ค่าจัดการเรียนการสอน

2. การศึกษาต่อเนื่อง
2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2.3 การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล
3.2 ค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
4.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 4.2.1 กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) 4.2.2 ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) 4.2.3 1 อำเภอ 1 อาชีพ
4.3 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
4.4 โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co - Learning space
4.5 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4.6 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
4.7 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

5. โครงการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
5.1 โครงการจัดการศึกษาพาชุมชนเข้มแข็ง(ชุมชนต้นแบบ)
5.2 โครงการคุณธรรมนำความรู้
5.3 โครงการจิตอาสา กศน. และปลูกต้นไม้
5.4 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บริหารจัดการขยะ)
5.5 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล สู่คุณภาพ
5.6 โครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ดีเด่น
5.7 โครงการประกันคุณภาพ
5.8 โครงการเพศวิถีศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.9 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ
5.10 โครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
5.11 โครงการศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย
5.12 โครงการเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
5.13 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-NET และการสอบปลายภาคเรียน
5.15 โครงการพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน
5.16 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
5.17 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

test