ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


ลำดับ
กศน.อำเภอ
ผู้บันทึก
กิจกรรม
วัน
เดือน
ปีที่จัด
รายละเอียดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี