ประชุมบุคลากร กศน.ลพบุรี 2/2564

จำนวนผู้เข้าชม Hits:16

       วันพุธที่24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี จัดทำข้อสอบวิชาเลือก

จำนวนผู้เข้าชม Hits:36

           สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและตรวจคุณภาพต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี

Read more

mobile clinic กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:35

       วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี รับการตรวจเยี่ยมจากคลังจังหวัดลพบุรีตามแผนลงพื้นที่...

Read more

ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:43

       สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์...

Read more

โครงการปราชญ์ร่วมใจกับ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:43

       วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง...

Read more

กิจกรรม 5ส. เพื่อการพัฒนาของ กศน.ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม Hits:45

       วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเธียร  เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

กศน.ลพบุรี ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

จำนวนผู้เข้าชม Hits:34

       วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี...

Read more

ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.ลพบุรี

 

     สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีจัดโครงการประชุมองค์กรนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การดำเนินการองค์กรนักศึกษา กศน. ลพบุรีในด้านการบริหารองค์กร และการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสร้างแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๓๔ คน และได้รับเกียรติจากนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

     โดยก่อนการประชุมจะเริ่มต้น ได้ดำเนินการมอบโล่และประกาศนียบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ของนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กับ นายสิทธินันท์ สุขดี นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อของนักศึกษาผู้ได้รับความเดือดร้อนของสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา และนำเสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการขององค์นักศึกษา