กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กศน. ของ กศน.ลพบุรี

     เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการวันสถาปนา สำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการรวมใจรักสามัคคี 5 ส ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ หน้าที่ สร้างความสามัคคีและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามของบุคลากร สำนักงาน กศน. รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิธีการบริหารจัดการขยะโดยผ่านกิจกรรม 5ส. จนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย