กศน.ลพบุรี อบรมการป้องกันการทุจริต

     ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและการควบคุมภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน ๕๕ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่ถูกต้องและตรางตามหลักเกณฑ์ให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ