ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

เดือนมกราคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
265
931
1000
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
160
300
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 31 เล่ม
3.
โคกสำโรง
139
139
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม
4.
ชัยบาดาล
77
78
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
45
40
770
จำนวนหนังสือใหม่ = 38 เล่ม
6.
บ้านหมี่
57
62
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 6 เล่ม
7.
ท่าหลวง
90
90
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม
8.
สระโบสถ์
95
95
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 8 เล่ม
9.
โคกเจริญ
40
44
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 5 เล่ม
10.
ลำสนธิ
37
37
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 6 เล่ม
11.
หนองม่วง
200
193
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
200
256
0
2.
พัฒนานิคม
20
20
0
3.
โคกสำโรง
48
70
0
4.
ชัยบาดาล
75
80
0
5.
ท่าวุ้ง
48
48
0
6.
บ้านหมี่
150
181
3000
7.
ท่าหลวง
150
150
0
8.
สระโบสถ์
39
39
0
9.
โคกเจริญ
100
102
0
10.
ลำสนธิ
29
29
0
11.
หนองม่วง
75
62
800

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี