ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

เดือนตุลาคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
125
128
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 21 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
3.
โคกสำโรง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
4.
ชัยบาดาล
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
6.
บ้านหมี่
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
7.
ท่าหลวง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
8.
สระโบสถ์
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
9.
โคกเจริญ
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
10.
ลำสนธิ
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
11.
หนองม่วง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
10
6
0
2.
พัฒนานิคม
3.
โคกสำโรง
4.
ชัยบาดาล
5.
ท่าวุ้ง
6.
บ้านหมี่
7.
ท่าหลวง
8.
สระโบสถ์
9.
โคกเจริญ
10.
ลำสนธิ
11.
หนองม่วง

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี