ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

เดือนธันวาคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
145
159
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
110
131
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
3.
โคกสำโรง
41
58
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 5 เล่ม
4.
ชัยบาดาล
37
48
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 5 เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
70
67
2020
จำนวนหนังสือใหม่ = 37 เล่ม
6.
บ้านหมี่
90
122
3000
จำนวนหนังสือใหม่ = 7 เล่ม
7.
ท่าหลวง
90
90
4290
จำนวนหนังสือใหม่ = 5 เล่ม
8.
สระโบสถ์
46
57
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 9 เล่ม
9.
โคกเจริญ
90
187
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 5 เล่ม
10.
ลำสนธิ
30
30
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
11.
หนองม่วง
30
28
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 1 เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
20
17
0
2.
พัฒนานิคม
152
190
0
3.
โคกสำโรง
143
143
0
4.
ชัยบาดาล
59
62
0
5.
ท่าวุ้ง
30
30
0
6.
บ้านหมี่
21
21
0
7.
ท่าหลวง
210
210
0
8.
สระโบสถ์
88
176
0
9.
โคกเจริญ
40
40
0
10.
ลำสนธิ
140
140
0
11.
หนองม่วง
210
210
4000

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี