ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

เดือนกุมภาพันธ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
110
128
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 16 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
30
16
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 1 เล่ม
3.
โคกสำโรง
53
53
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 4 เล่ม
4.
ชัยบาดาล
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
25
26
1140
จำนวนหนังสือใหม่ = 43 เล่ม
6.
บ้านหมี่
40
58
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
7.
ท่าหลวง
90
90
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 10 เล่ม
8.
สระโบสถ์
28
28
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
9.
โคกเจริญ
42
44
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 17 เล่ม
10.
ลำสนธิ
30
52
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
11.
หนองม่วง
30
26
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 1 เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
30
42
0
2.
พัฒนานิคม
120
120
0
3.
โคกสำโรง
149
149
3900
4.
ชัยบาดาล
5.
ท่าวุ้ง
58
59
0
6.
บ้านหมี่
60
91
0
7.
ท่าหลวง
130
130
0
8.
สระโบสถ์
134
134
0
9.
โคกเจริญ
40
20
0
10.
ลำสนธิ
26
26
0
11.
หนองม่วง
156
136
1200

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี