ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

เดือนมีนาคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
110
109
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 21 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
3.
โคกสำโรง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
4.
ชัยบาดาล
43
55
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 12 เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
6.
บ้านหมี่
10
10
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 1 เล่ม
7.
ท่าหลวง
90
90
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 5 เล่ม
8.
สระโบสถ์
23
36
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
9.
โคกเจริญ
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
10.
ลำสนธิ
0
0
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 9 เล่ม
11.
หนองม่วง
70
70
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 1 เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
55
73
7800
2.
พัฒนานิคม
3.
โคกสำโรง
4.
ชัยบาดาล
117
162
0
5.
ท่าวุ้ง
6.
บ้านหมี่
51
66
3900
7.
ท่าหลวง
60
60
0
8.
สระโบสถ์
9.
โคกเจริญ
10.
ลำสนธิ
39
69
0
11.
หนองม่วง
50
50
800

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี