ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

เดือนมิถุนายน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
10
10
10
จำนวนหนังสือใหม่ = 0 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
3.
โคกสำโรง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
4.
ชัยบาดาล
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
6.
บ้านหมี่
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
7.
ท่าหลวง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
8.
สระโบสถ์
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
9.
โคกเจริญ
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
10.
ลำสนธิ
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม
11.
หนองม่วง
จำนวนหนังสือใหม่ = เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
2.
พัฒนานิคม
3.
โคกสำโรง
4.
ชัยบาดาล
5.
ท่าวุ้ง
6.
บ้านหมี่
7.
ท่าหลวง
8.
สระโบสถ์
9.
โคกเจริญ
10.
ลำสนธิ
11.
หนองม่วง

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี