ระบบรายงานผลการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน


สรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
3390
5494
13020
จำนวนหนังสือใหม่ = 362 เล่ม
2.
พัฒนานิคม
701
981
1910
จำนวนหนังสือใหม่ = 325 เล่ม
3.
โคกสำโรง
615
716
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 74 เล่ม
4.
ชัยบาดาล
437
572
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 88 เล่ม
5.
ท่าวุ้ง
525
536
14030
จำนวนหนังสือใหม่ = 406 เล่ม
6.
บ้านหมี่
607
777
3000
จำนวนหนังสือใหม่ = 58 เล่ม
7.
ท่าหลวง
695
695
6290
จำนวนหนังสือใหม่ = 60 เล่ม
8.
สระโบสถ์
575
599
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 89 เล่ม
9.
โคกเจริญ
431
539
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 78 เล่ม
10.
ลำสนธิ
204
310
0
จำนวนหนังสือใหม่ = 60 เล่ม
11.
หนองม่วง
665
677
1354
จำนวนหนังสือใหม่ = 30 เล่ม

โครงการส่งเสริมการอ่าน

ลำดับ
ห้องสมุดประชาชน
เป้าหมาย(จำนวนคน)
ผล(จำนวนคน)
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1.
เมืองลพบุรี
2127
3054
7800
2.
พัฒนานิคม
1092
1660
0
3.
โคกสำโรง
959
1165
3900
4.
ชัยบาดาล
2033
2714
0
5.
ท่าวุ้ง
649
746
0
6.
บ้านหมี่
782
1033
6900
7.
ท่าหลวง
845
845
0
8.
สระโบสถ์
426
514
0
9.
โคกเจริญ
615
604
0
10.
ลำสนธิ
352
397
3900
11.
หนองม่วง
824
791
9800

พัฒนาโดย : งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี